اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
320 کامل
مجلد
IRN-016-0136
محل نگهداری
  • ایران
  • گنجینه اصفهان
توضیحات نسخه
در 1296 ق وقف شده است
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • فلسفه (عمومی)
  • فلسفه اسلامی
  • موضوعات خاص
مؤلف
مجهول