اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
تلخیص باری ارمیناس
عنوان فرعی کتاب
بار ارمیناس| باری ارمینیاس
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
تلخیص باری ارمیناس
تلخیص باری ارمیناس : مؤلف مجهول
کاتب ابوالقاسم النائیني
عنوان روی نسخه
تلخیص باری ارمیناس
تعداد صفحات
54 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-016-0093
محل نگهداری
  • ایران
  • گنجینه اصفهان
کاتب
ابوالقاسم النائیني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تلخیص باری ارمیناس
عنوان فرعی
بار ارمیناس| باری ارمینیاس
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • منطق
  • آثار کلی
مؤلف
مجهول