اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
تلخیص المقولات
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
تلخیص المقولات
تلخیص المقولات : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
تلخیص المقولات
تعداد صفحات
34 ناقص
مجلد
شماره ی 1 در IRN-016-0093
محل نگهداری
  • ایران
  • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تلخیص المقولات
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • منطق
  • آثار کلی
مؤلف
مجهول