اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
حاشیة الفوائد الضیائیة
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
حاشیة الفوائد الضیائیة
حاشیة الفوائد الضیائیة : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
حاشیة الفوائد الضیائیة
تعداد صفحات
133 ناقص
مجلد
شماره ی 6 در IRN-016-0081
محل نگهداری
  • ایران
  • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
حاشیة الفوائد الضیائیة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • زبان و ادبيات
  • زبان و ادبیات عربی
  • زبان عربی
مؤلف
مجهول
حاشیة الفوائد الضیائیة
حاشیة الفوائد الضیائیة : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
حاشیة الفوائد الضیائیة
تعداد صفحات
8 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-015-0330
محل نگهداری
  • ایران
  • کاشان - سلطاني - عاطفي
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
حاشیة الفوائد الضیائیة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • زبان و ادبيات
  • زبان و ادبیات عربی
  • زبان عربی
مؤلف
مجهول