اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
ترجمة القصیدة الخمریة
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
ترجمة القصیدة الخمریة
ترجمة القصیدة الخمریة : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
ترجمة القصیدة الخمریة
تعداد صفحات
17 ناقص
مجلد
شماره ی 6 در IRN-016-0071
محل نگهداری
  • ایران
  • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
ترجمة القصیدة الخمریة
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • زبان و ادبيات
  • زبان و ادبیات عربی
  • ادبیات عربی
  • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
  • شعر
مؤلف
مجهول