اطلاعات کتاب

ترجمة معالم الأصول
ترجمة معالم الأصول : مؤلف مجهول مؤلف الحسن بن زین الدین بن علي بن أحمد العاملي الجبعي، أبومنصور جمال الدین الشامي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
ترجمة معالم الأصول
تعداد صفحات
70 کامل
مجلد
شماره ی 4 در IRN-016-0071
محل نگهداری
  • ایران
  • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
ترجمة معالم الأصول
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • فقه و اصول فقه
  • اصول فقه (مباحث خاص)
مؤلف
مجهول
مؤلف
الحسن بن زین الدین بن علي بن أحمد العاملي الجبعي، أبومنصور جمال الدین الشامي