اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
شرح أحادیث الطینة
عنوان فرعی کتاب
رسالة فی الطینة| طینت| اثبات الرجعة
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مؤلف
محمد بن الحسین بن محمد جمال الدین بن الحسین الخوانساري، جمال الدین آقا جمال
شرح أحادیث الطینة
شرح أحادیث الطینة : مؤلف محمد بن الحسین بن محمد جمال الدین بن الحسین الخوانساري، جمال الدین آقا جمال
کاتب عبدالغفار بن زین العابدین بن علي أکبر النوري السالیاني الشرواني
عنوان روی نسخه
شرح أحادیث الطینة
تعداد صفحات
22 کامل
مجلد
شماره ی 13 در IRN-016-0070
محل نگهداری
  • ایران
  • گنجینه اصفهان
کاتب
عبدالغفار بن زین العابدین بن علي أکبر النوري السالیاني الشرواني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح أحادیث الطینة
عنوان فرعی
رسالة فی الطینة| طینت| اثبات الرجعة
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • کلام و عقاید
  • مذاهب کلامی
مؤلف
محمد بن الحسین بن محمد جمال الدین بن الحسین الخوانساري، جمال الدین آقا جمال