اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
ترجمة الزیارة الجامعة الکبیرة
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
ترجمة الزیارة الجامعة الکبیرة
ترجمة الزیارة الجامعة الکبیرة : مؤلف مجهول
کاتب ابوالقاسم النائیني
عنوان روی نسخه
ترجمة الزیارة الجامعة الکبیرة
تعداد صفحات
31 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-016-0070
محل نگهداری
  • ایران
  • گنجینه اصفهان
توضیحات نسخه
+ مقدمه مبحث ارث از کتاب حبل المتین شیخ بهایی و مکتوبات دیگر
کاتب
ابوالقاسم النائیني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
ترجمة الزیارة الجامعة الکبیرة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول