اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
186 ناقص
مجلد
IRN-016-0067
محل نگهداری
  • ایران
  • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
  • 8 شهریور 844 هجری شمسی
  • 29 ذو الحجة 869 الهجریة القمریة
  • August 30, 1465
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • منطق
  • آثار کلی
مؤلف
مجهول