اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کشف العقیلة
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
کشف العقیلة
کشف العقیلة : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کشف العقیلة
تعداد صفحات
115 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-016-0036
محل نگهداری
  • ایران
  • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کشف العقیلة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • زبان و ادبيات
  • زبان و ادبیات عربی
  • زبان عربی
مؤلف
مجهول