اطلاعات پدیدآورنده

نام
إبراهیم بن الحسین الشبستري
تاریخ فوت
888
حقائق التنزیل و دقائق التأویل
موضوع
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • قرآن و علوم قرآنی
  • متون تفاسیر
مؤلف
إبراهیم بن الحسین الشبستري
عنوان اصلی
حقائق التنزیل و دقائق التأویل
زبان
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • قرآن و علوم قرآنی
  • متون تفاسیر

مؤلف
إبراهیم بن الحسین الشبستري