اطلاعات پدیدآورنده

نام
محمد مراغی
اختصار حلیة المتقین
موضوع
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (آداب و رسوم زندگی)
مؤلف
محمد مراغی
عنوان اصلی
اختصار حلیة المتقین
زبان
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (آداب و رسوم زندگی)
بر اساس کتاب
حلیة المتّقین تلخیص

مؤلف
محمد مراغی