اطلاعات پدیدآورنده

نام
محمد بن یزید الریمي القزویني، أبوعبدالله ابن ماجة
تاریخ تولد
203 هجری شمسی
تاریخ فوت
265 هجری شمسی
تاریخ الخلفاء
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سرگذشتنامه های جمعی (آثار اختصاصی، همچون شاهان و فرمانروایان، وزرا، رجال و خاندانهای مهم)
مؤلف
محمد بن یزید الریمي القزویني، أبوعبدالله ابن ماجة
عنوان اصلی
تاریخ الخلفاء
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سرگذشتنامه های جمعی (آثار اختصاصی، همچون شاهان و فرمانروایان، وزرا، رجال و خاندانهای مهم)

مؤلف
محمد بن یزید الریمي القزویني، أبوعبدالله ابن ماجة
ثلاثیات سنن ابن ماجة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • احادیث خاص - شروح
مؤلف
محمد بن یزید الریمي القزویني، أبوعبدالله ابن ماجة
عنوان اصلی
ثلاثیات سنن ابن ماجة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • احادیث خاص - شروح

مؤلف
محمد بن یزید الریمي القزویني، أبوعبدالله ابن ماجة
السنن
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن یزید الریمي القزویني، أبوعبدالله ابن ماجة
عنوان اصلی
السنن
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث

مؤلف
محمد بن یزید الریمي القزویني، أبوعبدالله ابن ماجة