اطلاعات پدیدآورنده

نام
محمدحسین بن محمد الحسیني
کشف دقائق التصریف
موضوع
  • زبان و ادبيات
  • زبان و ادبیات عربی
  • زبان عربی
مؤلف
محمدحسین بن محمد الحسیني
عنوان اصلی
کشف دقائق التصریف
زبان
پارسی
موضوع اصلی
  • زبان و ادبيات
  • زبان و ادبیات عربی
  • زبان عربی
بر اساس کتاب
صرف میر شرح

مؤلف
محمدحسین بن محمد الحسیني