اطلاعات پدیدآورنده

نام
أحمد الکاشاني
کتاب
موضوع
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • فقه و اصول فقه
  • فقه (آثار کلی)
مؤلف
أحمد الکاشاني
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • فقه و اصول فقه
  • فقه (آثار کلی)
آغاز
الحمدلله رب العالمین و الصلوة و السلام علی خبر خلقه محمد و اله الطاهرین اما بعد چنین گوید امیدوار برحمت الهی احمد بن محمد مهدي الموسوي که حقتعالی موفق فرمود مرا بجمیع این اوراق و تالیف این کتاب مستطاب که مشتمل است بر حل غامضان مسائل فقهیه و مشکلات احکام شرعیه فرعیه و مقصود از تالیف ان بلغت فارسی اینکه....
انجام
فاعترف عنده فجعله فی ماله خاصة و لم یجعل علی العائلة شیئاَ دوم هرگاه کسی صدمه برخودش بزند {...}ان بر عائله اش نخواهد بود بلکه دیت نخواهد داشت سیم جنایات خطلئیه که از ذبی وارد شود خواه به ذبی دیگر یا بمسلم دیت ان بر عائله ان ذبی جانی نخواهد بود بلکه دیت در مال خود جاني است هرگاه مال داشته باشد....

مؤلف
أحمد الکاشاني