اطلاعات پدیدآورنده

نام
مجهول
رقعات
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نامه ها، مکتوبات و منشآت
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رقعات
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نامه ها، مکتوبات و منشآت

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
حکم شریعت غراء نبوی و ملت بیضای مصطفویة علی صاحبها الصلوه و السلام التحیه آنست که آنچه بنده را در بند
انجام
مردگان را از اهل ایمان از دعای زنده گان نفع و فایده می رسد و دعای زنده گان نیز یکدیگر را بخیرت مستحسن است و الله تعالی اعلم تمت

مؤلف
مجهول
شرح رباعیات
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
شرح رباعیات
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
توضیحات
رساله شامل مباحث مختلفی چون عرفان و داستان های دینی است
آغاز
بسم الله الرحمن الرحیم این رساله حضرت امام جعفر صادق می فرمایند سؤال اگر ترا پرسند که امام چند هستند
انجام
حضرت امام حسین علیه السلام را همانجا موقوف دارد و در هر منزلی که آب و گیاه نباشد فرود آرد

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
أصبحتما أتباع في الدین و الثاني [...] الرهن قلت هذا المذکور حکم المذهب و لا تعبیر لقواة في الوسیط الجمهور
انجام
و لم ترکته بحال فلا سهم له قال و عندی تسهم له اذا کان یمکنه زکوة و لم [...] إلیه و الله أعلم و بالله التوفیق

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • تاریخ ادبیات
 • شکلهای خاص ادبی
 • شعر
 • جنبه های خاص (شامل سرقات، عروض و قافیه)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • تاریخ ادبیات
 • شکلهای خاص ادبی
 • شعر
 • جنبه های خاص (شامل سرقات، عروض و قافیه)
آغاز
و حرفی از میان افتاد آن کلمه نقصان پذیرفت و معیوب شد
انجام
تقطیع می توان کرد که العاش مفعول ففی هوا مفاعلن کسا هنسسا (؟) مفاعیلن هر فع

مؤلف
مجهول
جامع الحکایات
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • داستان
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
جامع الحکایات
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • داستان

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
آغاز
طالب [...] بی اعتقاد بر پیر مرشد این مقدار می باید که هر چه در نظر آید حلال و پاک داند
انجام
هر پیری هر فقیری این رساله مریدان را بدهید این طریق کار کند وصل گردد و هرگز در راه باطل نرود والله اعلم

مؤلف
مجهول
رسالة التقیید التنفل في العید
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة التقیید التنفل في العید
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
[...] شمس [...] نوفل اخوی هاشم و تقدم منهما [...] عبد شمس لانه اخوهاشم لا نومه و نوفل
انجام
و لم یعلم به قال [...] [...] له بلا خلاف قال و لو علم انه و لم ترکته الحال فلا شهر له قال و عندي یسهم له اذا کان یمکنه زکوته و لم [...] الیه

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
[...] ماکول طاهر و لو ظهرت حمرته [...] کرم [...] و کرم شهید علیه رتب و قمل و براغیث و ذباب و نحوها و یعفی عند من حیوان ماکول او طاهر
انجام
و لیس لکل علی عشرة اله خمسة اقرار بما اثبته و هو خمسة و یعتبر فی اله [...] ان له یسکت سکوتا یمکنه الکلام فیه و یصبح استثنا [...] و له

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
آغاز
الحمدلله...می فرمایند زمان انقطاع خاطر از غیر درجات دارد بعضی ارفع از بعضی [...]فی الله هرگز منتهی نیست
انجام
هر چند کمال است اما زینت کمالات دیگر است و شرط عروجست در مقام قرب بیت هیچکس را تا نگردد نیست ره در بارگاه کبریا

مؤلف
مجهول
دستور معما
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • تاریخ ادبیات
 • شکلهای خاص ادبی
 • شعر
 • انواع شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
دستور معما
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • تاریخ ادبیات
 • شکلهای خاص ادبی
 • شعر
 • انواع شعر

مؤلف
مجهول
نسب الفرائض
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
نسب الفرائض
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
مجهول
رموز مخفی
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رموز مخفی
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)

مؤلف
مجهول
توحید
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
توحید
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
آغاز
و خود را کامل و مکمل خیال نکند تا غریق بحر ضلالت نگردد زیرا که بار و امانت نفسانی می تواند
انجام
باید که تجدید و جهد سعی تمام نمایند که آن چه مشایخ سابق را در سائر سلسله ها به مدت های مدید میسر شده درویشان این سلسله را به اندک زمانی آن دولت میسر شود

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید
آغاز
الحمدلله الذی نور عیوننا بتلاوة القرآن و طهر قلوبنا بقرائه القرآن و صیرنا من امة من نزل علیه القرآن
انجام
ادغام صغییر آنست که حرف مد [...]ساکن و غیر حرف مد باشد و در [...] ادغام کنند و این بر سه قسم است

مؤلف
مجهول
الستة الضروریة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
الستة الضروریة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • نقد ادبی (اصول نقد و سخن سنجی)
 • فصاحت و بلاغت
 • معانی و بیان
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • نقد ادبی (اصول نقد و سخن سنجی)
 • فصاحت و بلاغت
 • معانی و بیان
آغاز
و بدانکه لفظی که مستعمل در معنی موضوع له باشد آنرا حقیقت گویند و اگر مستعمل در غیر موضوع له باشد لعلامة یا قرینه عدم اراده معنی موضوع له مجاز گویند و مجاز بر وزن مفعل است که اسم مکانست
انجام
و افتاب اگر چه ظاهرست اما حجت بینه ظاهر نیست بحس بصر بنابرین وجه شبه که ما به الاشتراک است میل طبع و ازاله حجاب باشد که لازم حلاوت و ظهورند

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
الحمدلله الذي [...] مسالک المهدي [...] مواقع الردي و عصمنا [...] و دلنا سبیل النجاة
انجام
ناخوانا

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نامه ها، مکتوبات و منشآت
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نامه ها، مکتوبات و منشآت
توضیحات
شامل عنایت نامه ها ف نشان های حکومتی،نشان های حمومت و نامه های دیگر می باشد . احکام حکومتی مربوط به سرزمین بلخ و بخارا می باشد

مؤلف
مجهول
خلاصة الأولیاء
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
خلاصة الأولیاء
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
مسئله یکی زن خود را گفت ترا رها کردم یک طلاق باین واقع شد یا نی اجاب شده باشد الله اعلم و ذکر شمس الائمه [...] فی فتاوی قوله
انجام
لایجوز اکل و به یفتی جامع احکامه و لو کان لحم الحرام تثلیث الطبخ بماء الجدید فهو طاهر جاز اکل جامع الاحکام تحریر استاذ تمت

مؤلف
مجهول
جامع الحکایات
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • داستان
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
جامع الحکایات
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • داستان

مؤلف
مجهول
مونس الفقراء
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
مونس الفقراء
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
آغاز
اصحاب کرام او و از ایشان تابعین و از ایشان علما سلف و از ایشان علما خلف و از ایشان متاخرین
انجام
تا وقت موت از حضرت صمدیت امر پرستش نشدی که اکثر اوقات به قیام در شب و مشغولی

مؤلف
مجهول
فقر نامه
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
فقر نامه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
آغاز
ذکر مراقبه آنرا گویند که نگاهبانی دل کند و دل را متوجه به حق دارد و خود پاسبان دل باشد
انجام
از نور آن حضرت چهار چیز آفریده شد اول باد دوم آب سوم آتش چهارم خاک آفریده شد والله اعلم

مؤلف
مجهول
مطلوب المنشی
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نامه ها، مکتوبات و منشآت
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
مطلوب المنشی
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نامه ها، مکتوبات و منشآت

مؤلف
مجهول
رسالة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
آغاز
الحمدلله رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصلوة و السلم علی مظهر لطفه محمد و اله اجمعین اما بعد فیقول العبد الجانی و الاسیر الفانی المقید بوثائق الامالی و الامانی کاظم الرشتی الحسینی انه قد اتتنی مسائل عوضیه مشکلة
انجام
و الائلیاء و منها جوامد و هی الناظرة الی الانیة الکفار و المخالفین و السلم و هذه اخر مصنفاته فی سر من رای و اخر رسائله و اخر زیارته لاومة علیهم السلام

مؤلف
مجهول
صد کلمه
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
صد کلمه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
توضیحات
نویسنده در صفحه اول نسخه آورده است که « گویند که این کلمات شریف بر تاج انوشیروان عادل نقش بوده »

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
السابقه و خيرها اوسطها لانحيار ضعف ما دل عليه سندا و دلاله بالشهده المحصله فضلا عن المنقوله فان فهم المش عليه المدار في موضوعات الاحکام مع ان مقتضي القاعده
انجام
الي هنا و ارتفع قلم الامام فقد تم ما اردنا استنساخه من هذا الکلام في هذا المقام و الصلاه علي خير الانام محمد و آله الکرام و الحمد لله علي ما اولانا في الافضال و الانعام و هذا خير اختتام

مؤلف
مجهول
مشکلات شاه
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان فارسی
 • دستور
 • مورفولوژی (تک واژه شناسی و ساخت واژه - اشتقاق - پیشوندها و پسوندها - مباحث لغوی)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
مشکلات شاه
عنوان فرعی کتاب
قواعد الامثلة الفارسیة
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان فارسی
 • دستور
 • مورفولوژی (تک واژه شناسی و ساخت واژه - اشتقاق - پیشوندها و پسوندها - مباحث لغوی)

مؤلف
مجهول
السیوف
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
السیوف
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • جهان اسلام
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • جهان اسلام
آغاز
الأشعري و قد تراه الله من خطیئة و ما اقترف کما براء رسوله صلی الله علیه و علی اله من فعل خالد بن الولید فیما سلف و لیس المکر من أخلاق المؤمنین
انجام
و ما ذکرنا انا أثبتناه في غیر هذا الکتاب التمسه فوجده کاملا فیما ذکرناه إن شاءالله تعالی و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظیم

مؤلف
مجهول
التجوید
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
التجوید
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید

مؤلف
مجهول
فتح نامه تیموري
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سلسله ها (پس از اسلام)
 • تیموریان 771-911ق / 1370-1505م
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
فتح نامه تیموري
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سلسله ها (پس از اسلام)
 • تیموریان 771-911ق / 1370-1505م

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نامه ها، مکتوبات و منشآت
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نامه ها، مکتوبات و منشآت
توضیحات
رساله ایست شامل الگو های سند نویسی
آغاز
خط از روی عبد ... احمد الله الذی جعل الاعتاق سببا للنجاه من النار و الصلوه و السلام علی سیدنا محمدنا المختار
انجام
فرزند ارجمند [...[ حضرت خالق بیچون دیر سال در جاه و عزت و نیکی را من هیچ و مستقیم داشته بمطالب اعلی و بمقاصد اصل گرداناد

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
آغاز
اعتبار مطالعه فرمایند و بر آثار ایشان نظری اندازند که گفته اند آن آثار تا یدل علینا فانظروا بعدنا الی آثار
انجام
بس کبر که از کرم مسلمان کردی/ یک گبر دگر کنی مسلمان چه شود

مؤلف
مجهول
مفتاح الاسامي
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • تاریخ ادبیات
 • شکلهای خاص ادبی
 • شعر
 • انواع شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
مفتاح الاسامي
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • تاریخ ادبیات
 • شکلهای خاص ادبی
 • شعر
 • انواع شعر

مؤلف
مجهول
دخمه شاهان
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • داستان
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
دخمه شاهان
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • داستان

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • داستان
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • داستان
آغاز
شمس بتان درآمدند و صد تن افتادند و جان بدادند و زهره ایشان آب شده بود
انجام
و نگاه می کرد که در آن زمان رسول قدم مبارک در دروازه نهاد گفتند

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
الصلاة نام نهادیم و سه قسم [...]قسم اول در دانستن آنکه نماز فریضه است از بیان قرآن و حدیث و اجماع امت و در بیان
انجام
بقول محمد بی کراهت بدین قول عمل کردن اولی باشد تا مردمان از قرآن محروم نباشند و یا زن[...]

مؤلف
مجهول
منظومة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
منظومة
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
آغاز
نه پر نه خورد نیوشید مرد/ بجز زخم شمشیر با خود نبرد
انجام
بجز درگه دوستان آگه/ ترا نیست جای دیگر پناه

مؤلف
مجهول
منظومه
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
منظومه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
آغاز
بشوید اول طریق اسم ذات/ زانکه با مرده دلان آمد حیات
انجام
آستان حضرت عالیشان رضی الله عنه در شان مخدوم زاده بلند همت و اقبال صاحب کمال حضرت میر غلام محمد سلمه الله تعالی شده بود بنظم آورده شد

مؤلف
مجهول
منظومه
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
منظومه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید
آغاز
حمدالله نعت بر روح رسول مجتبا / بعد گویم رمز قاری را وبالش برعلا
انجام
حصن هم رمز الف باشد ولی با کوفیان

مؤلف
مجهول
جامع الحکایات
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • داستان
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
جامع الحکایات
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • داستان

مؤلف
مجهول
قواعد القرآن
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
قواعد القرآن
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
توضیحات
کتاب مجموعه ای از اشعار شعرای مختلف است
آغاز
بین رفتار سرحوش قد بالای من / شوخ سنگین نگار شد بی پروای من
انجام
روز و شب ساعت زمانی است بدهر / این است خیال بلکه اندر همه حال

مؤلف
مجهول
مسير الأتقياء في العقائد والعبادات
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
مسير الأتقياء في العقائد والعبادات
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
الحمدلله رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصلاة و السلام علی رسوله محمد و اله و اصحابه اجمعین
انجام
عمل کردن به فروض اعیان بر همه مسلمانان فرض عین است مستحکم و موفق کناد آمین و رب العالمین

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
جواب بگو که وجه اول شش فرض دویم واجب سوم سنت چهارم مستحب پنجم احتیاط
انجام
قل هو الذی انشاکم و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده قلیلا ماتشکرون یا اله الرحیم

مؤلف
مجهول
جامع الحکایات
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • داستان
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
جامع الحکایات
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • داستان

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
آغاز
فصل مختصر فی بعض الرسائل هذا اعلم ان من الاذکار ذوالحلقتین یقول لا اله الا الله یبدا بقول لا اله من فم القلب
انجام
و یتشعشع فیها من کل جانب فی کل آن لمعات الضیاء و النور الله ینور قلوبنا بنور العرفان و قبورنا بنور الایمان انتهی الکلام

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
فنزل منزلتها تحققا لغرضها و لا آخذ لاحد هما ای البراهین و [...] منه ای من العدل لتعلق حقها جمیعا به و لو وضع الی احدهما یضمنه
انجام
الشرع فیرجع علیه و فی صوره اخیته ای اختی العتق و هما لتدبیر

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
ميت بايستد سوره فاتحه و اذا زلزلت الارض بخواند و آيت شهد الله خواند تا درجات بسيار حاصل کند و آن ميت برحمت حق تعالي مخصوص کرد
انجام
حي علي الفلاح بمد الياء فهو کافر و التاسع ان يقول بلا تشديد فهو کافر و العشر ان يقول الهاء مقام الحاء فهو کافر صدقه

مؤلف
مجهول
کیمیای سعادت
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کیمیای سعادت
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
آغاز
فایده خلق بعد ارتفاع کثرت عین حقست اگر لازم جمال که عبارت از ظهور کثرت است
انجام
پس به لباس عالم غیبست بیاراید تا به لباس انسان خود را بیاراید چنانچه به لباس شاخ و شکوفه و برگ دین خود را بیاراید تا حدی که با [...]

مؤلف
مجهول
العلم و العرفان
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
العلم و العرفان
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)

مؤلف
مجهول
رساله مکاشفه
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله مکاشفه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)

مؤلف
مجهول
عبادت و عادت
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
عبادت و عادت
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نامه ها، مکتوبات و منشآت
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نامه ها، مکتوبات و منشآت
آغاز
به ذکر محاسن شمایل و لطایف آن غازه چهره خشخوی و سرمه دیده دلجوی ز کام و زبان به التذاذ رطوبت و عذوبت مخلوط
انجام
و به وجه شایسته و مقدار بایسته متاع ارزنده این دست گرفته بخت فرخنده خریده به حضور گرامی خود منصوب

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
یوصیکم الله امر میکند خدا تعالی امر شما را فی اولادکم در حق فرزندان شما و مقادیر میراث ایشان للذکر مثل حظ الانثیین
انجام
و الله علیم حلیم و خدای داناست به نیات شما در نفع و ضرر و برد با راست بعقوبة عاصیان تعجیل نکند بتوبه گناه ایشان عفو فرماید.

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
آغاز
الحمدلله رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصلوة و السلام علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و اصحابه [...] اما بعد این رساله ایست در باب عرفان
انجام
و معبودی و بی زوال و دانای حقیقی و بینای کل عالی [...] چه خواهد بود و افعال [...]

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
و موجب بطلان نشود واجب نیست بلی اتیان بسجده سهو احوط است در هر دو مقام و احتیاط در مقام اول بیشتر است و کیفیت سجده سهو آنست که نیت کند و اگر سجده سهو متعدد واجب شده باشد تعیین سبب نماید
انجام
افطار با زنیکه نزدیک بوضع حمل باشد با زنیکه طفل را شیر دهد و کم شیر باشد هنگامیکهخ بر طفل خایف باشند و عوض هر یک روز که افطار نمودند یک مد تصدق میدهند و روزه را بعد از زوال عذر قضا میکنند

مؤلف
مجهول
شب برات
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
شب برات
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
آغاز
الحمدلله الذی جعل السموات و الارض فی الوجود آدم فی البر و البحر قال [...] من رائی فقد رای الحق
انجام
اشاره بر این است حق تعالی مژده هزار عالم در دل آدم مظهر اعلی کرده است

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
آغاز
الحمدلله رب العالمین و العاقبة للمتقین والصلاة و السلام علی رسوله محمد و آله و اصحابه و اولاده اجمعین یا حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی
انجام
چشم بگشا که جلوه دیدار متجلی است از در و دیوار ما فی الوجود الاعین و احد لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
الحمد لله الذي أحد النکاح و ندب اليه و حرم الزنا و السفاح و لو عليه و الصلوه علي سيد المرسيلين و خاتم النبيين محمد و اهل بيت المطهرين
انجام
و اضيف اليها صلوه کسوف و خسوف و زلزله نيابه عن فلان بالمبلغ المعلوم

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
الحمد لله الذي فطر السموات و الارض فاستوا و لو کان فيها الهه الا الله لفسدتا و صلوته علي نور الانوار
انجام
و انا اسال الله تعالي في العفو عما ظفر و القلم اوزلت القدم و لي القدره و يقبل العتره و الحمد لله رب العالمين تمت الرساله الشريفه

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید
آغاز
الحمدلله الذی جعلنا مطیعا لاحکام القرآن وقاریا لایاته
انجام
در جائیست که وصل قبل اولی است و [...] در جائیست که وقف قبل بهتر است و چه

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
آغاز
تا کند از فضل و احسان و کرم / مدح خود هم در عرب هم در عجم
انجام
بلکه خود را محو سازی او شوی /در بقای او شوی فانی تمام / باقی و جاوید مانی والسلم

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
آغاز
الحمد حق حمده و الصلاة علی خیر خلقه محمد و آله اجمعین اما بعد قال الله تبارک و تعالی یا ایها الناس قد جائکم موعظ
انجام
قلوب سالکان سالک بارگاه احدیت را [...]تجلیات الطاف را به آن مزین گرداند به محمد و آله الله قریب مجیب

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • جهان اسلام
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • جهان اسلام
آغاز
گذاشته و مردم می خواهند که با عبدالله عمر بیعت کنند و او در مدینه است تا او را نیاورده اند کار از دست شما به در نرفته
انجام
عامر را بد آمد و با تیغ به او حمله کرد و آن سوار حمله کرد و با هم جنگ محکم کردند تا [...]

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سلسله ها (پس از اسلام)
 • تیموریان 771-911ق / 1370-1505م
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سلسله ها (پس از اسلام)
 • تیموریان 771-911ق / 1370-1505م
آغاز
و خرم و احتیاط و شجاعت جمیع امور میسر می شود و گویا این مکتوب هادی من بود
انجام
فوج امیرزاده ها فوج خویشاوند قول بیست و هشت ایماق که به تمغا رسیده اند

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید
آغاز
الخطر الذي بمعني المبيع و الحجر بانظار و لم يات في القرآن بهذا المعني الا حرفا الاول في سوره سبحان و ما کان عطاء ربک
انجام
نحو قوله عز و علا ولد و علم و فضل و لذ و مغفره و ذوعقاب و ذوالعرش و ذوالفضل و ما کان مثلها في جميع القرآن و الله اعلم

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
آغاز
الحمدلله رب العالمین و الصلوة و السلام علی محمد و اله الطاهرین اما بعد بدانکه این کتاب بر چهل بابست و در هر بابی ده حدیث
انجام
زنان آزاد را به زنی خود درآورید پس به درستی که ایشان صلاح و برکت خانه ها یند و کنیزکان فساد خانه هایند

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
آغاز
الحمدلله علی آلائه و الصلوة و السلام علی اشرف الخلائق محمد و آله و بعد چنین گوید چون بموجب نصوص آیات وافی هدایات کلام مجید ربانی و مصدقه احادیث حضرت مصطفوی صلی الله علیه و آله و سلم
انجام
بر پیغمبر که این هر دو کس فرشته مقربند و بملائکه بگذریم گویند که این هر دو کس بهترین انبیاء مرسلند تا که بالای این در برویم و بعد از ان گفتن ان [...] است که سه نوبت الحمدلله رب العالمین و سلام دهد و اکمل افرادش و بهترین قول سلام است که بگوید السلام علیک ایها النبی و رحمة الله و برکاته و معنی انرا این چنین تصور نماید یعنی

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
بعد الجحود فلا اخره له علیه و لو اختلفا هل و [...] قبل الجحود
انجام
من موت الله علی الکفر و کان یجب انه یموت علی الاسلام

مؤلف
مجهول
رسالة
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
آغاز
الحمدلله الذی لا تدرکه الابصار و لا تحیط بکنهه الافکار الذی بعد فلا یری و قرب فشهد النجوی و الصلوة علی رسوله الذی هدانا الی غوامض معالم الدین و کشف نقاب الجهل عن وجه الیقین
انجام
بین الاسم الجنس الافرادی و اسم الجنس الجمعی ان الاول ما وضع للحقیقة بلغ فیه اعتبار الفردیة و یصدق علی القلیل و الکثیر کالسمن و ان الثانی ما وضع للحقیقة لکن وجودها اکثر من فردین کالکلم و لا یلزم من انتفائه انتفاء الواحد و الاثنین َش

مؤلف
مجهول
قباله جات املاک سلطنتی
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سلسله ها (پس از اسلام)
 • قاجاریان 1193-1344ق / 1779-1925م
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
قباله جات املاک سلطنتی
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سلسله ها (پس از اسلام)
 • قاجاریان 1193-1344ق / 1779-1925م

مؤلف
مجهول
المسائل المدنیة الثانیة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
المسائل المدنیة الثانیة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
مجهول
نون ساکنه و تنوین
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
نون ساکنه و تنوین
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید

مؤلف
مجهول
رسالة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
قوله فیحرم به ما یحرم من النسب آه یعنی یحرم بالرضاع ما سبق من المحارم النسبیة التی تنسب الی الرجل بلا واسطة مستویا فی العرف کعمودیة و اطرافه کما نبه علیه فیما سبق بقوله و الکل رضاعا کما
انجام
هذا القول من المص تاکید للحل فی الصورة المذکورة لا تأسیس و لذا قال صدر الشریعة و اعلم ان هذا مکرر لانه ذکر ام الاخ و لما کانت المرأة ام اخ رجل کان الرجل ابن تلک المرأة

مؤلف
مجهول
ترک البهرج لکراهة الشطرنج
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
ترک البهرج لکراهة الشطرنج
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
مجهول
رسالة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
الحمدلله رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصلاة و السلام علی افضل النبیین محمد و اله و صحبه اجمعین الی یوم الدین و بعد فلما کثر الجهال و قل العلم و العمال لان الناس اشتغلوا بالدنیا
انجام
و محمد حتی لو ترکها اوشیا منها ساهیا یلزم السهو و لو ترکها عاملا یلزمه ان یعید الصلاة قاله في شرح المنیة نقلا عن القنیة الحمدلله علی التمام و للرسول افضل الصلاة و السلام

مؤلف
مجهول
رسالة الغنیة في مسح اللحیة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة الغنیة في مسح اللحیة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
مجهول
شق الدجاج و ترک اللجاج
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
شق الدجاج و ترک اللجاج
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
فصل دربیان نافله ظهر است بدانکه مشهور و اقوی اینست که نافله ظهر هشت رکعتست
انجام
واجعل لی نورا امشی به فی الناس و لا تحرمنی نورک یوم القیامة

مؤلف
مجهول
الإسترفاف في الإستخلاف
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
الإسترفاف في الإستخلاف
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
در بیان احکام شک است بدانکه شک عبارت است متردد بودن نماز گذار
انجام
هشتم زیاد کردن رکعتی در نماز و کم کردن رکعتی یا زیاد کردن رکنی یا کم کردن رکنی در نماز نماز را باطل می کند

مؤلف
مجهول
رسالة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
الحمد لله الذی أنعم علینا بنعمة الإیمان و الإصلاح و هدانا بسیرنا و مولانا محمد علیه من الله أفضل الصلاة و أزکی السلاح
انجام
في قوله تعالی انما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین

مؤلف
مجهول
رسالة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
آغاز
تعالی و علم و علم الرؤیا بمنزلة قال یتفال به و روی عن أبي یوسف انه سئل عن مسئلة الرؤیا فقال أبو یوسف [...] حتی نفرغ من امر الیقظته و روی عن محمد بن سیرین انه ربما کان یقص علی القاص الرؤیا فیقول اتق الله فی الیقظة
انجام
فرغ منه یحمد الله تعالی و لا ینبغی ان یرفع صوته بالحمد الا ان یکون جلساؤه قد فرغوا من الاکل لان فی رفع الصوت منعهم عن الاکل و یستحب ان یبدا فی الطعام فی الملح و یختم به فان ذلک من السنة و یقال

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
ان القصد في الصلوة لا یعتبر بالقصد في [...] إذا تعدي عن القصد و لم یقال له بان یکون مقدما علیه
انجام
و إن کان کافرا في الأصل و بحق [...] الحرب علی کفره [...]

مؤلف
مجهول
وصیة النبي لأبی هریرة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
وصیة النبي لأبی هریرة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
فان [...] الثمن یقصر عن الصیرة او یرید قلة الخیار و [...] له ایضا خیار الرویة فیما هو مختلف
انجام
کان مستعملا کالمقارم التی یلبس و فیها صور غیر [...] بل وضعت بالطابع [...] او نحوه او کان غیر مستعمل

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
آغاز
اما بعد سپاس و ستایش مر خدایرا که بجز سلامت و سلیم [...] که بجز سلامت امانت [...] سلامت برو منت [...] اگر مومن موحد بداند
انجام
و ترک اللواطه تکثیر النسل و الشهادات [...] علی المجاهدات و ترک الکذب تشرفا للصدق و السلام اما نامن المحاذق و للامامة نظاما للامة و الطاعة

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
لانه خلف عن الوضوء فلا تخالفه في وصفه و لنا انه ينبي عن القصد فلا يتحقق دونه او جعل طهورا
انجام
و بعد العصر حتي تغرب الشمس لما روي انه عليه نهي عن ذلک و لا باسر ان يصلي في هذين الوقتين الفوايت و يسجد

مؤلف
مجهول
رسالة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
آغاز
بدانکه خداوند تعالی در معده چهار ملک آفریده است ملک اول جاذبه و نام دوم ماسکه و نام سیوم هاضمه و نام چهارم واقعه است اهل حکمت این چهار چیز را چهار قوه می گویند و صاحب شریعت چهار ملک میفرماید عمل جاذبه اینست که معده هر چیز را بخود کنند
انجام
و نفس حیوانی را بغیر از این خادمان که گفتیم دوازده خادم دیگرند چنانکه ده حواس اند ظاهری و باطنی و یکی شهوت و دیگری قوت غضب و روح حیوانی یا خادمان خود خادم روح انسانیت

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
آغاز
و الحمدلله الذي [...] [...] و جعل منهم [...] ظاهرین و الصلوة و السلام علی محمد خاتم النبیین [...] و بعد فانه لما کان في علم التاریخ فواید [...] و عبر نافعه
انجام
ذلک أن نکون عقاید معصیة مائة جزء سوی صدرت من أهل البیت ام من غیرهم و [...] بعض البطاقات

مؤلف
مجهول
رسالة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
الرابع خیار تأخیر الثمن : و هو ثابت للبایع بشروط یأتی ذکرها . و الدلیل علیه قبل الاجماع المحکی عن جماعة من الاعاظم ؛ الاخبار المستفیفة ، منها صحیحة علی من یقطین
انجام
دخل فی الفرع الثانی الذی نقلناه عن العلامة لان نصفه النصف من الدار قد اشتری نصف النصف من احد التابعین و ینصفه الاخر من الاخر

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
الحمدلله الذي [...] للإسلام و دعانا إلی دار الإسلام و من علینا نبینا محمد علیه السلام و نعمة [...]
انجام
هذا موجود في [...] و الحالة و قیل بل الحرمة مستفادة للعبر مشهور انه [...] و اله و سلم قال لا ینکح المواة

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
بل نجوزان بوضع فیها [...] و غیر من [...] و هذا کله اذا لم یکن [...] کما اذا کان [...] فانه کون له ذلک
انجام
و علی امهات المؤمنین و علی [...] من الصحابة و التابعین و [...] إلی یوم الدین فحسبنا الله و نعم الوکیل و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظیم

مؤلف
مجهول
رسالة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید
آغاز
خواه در [...] خواه در اسامی سوره [...] بایدتست گفت این [...] زانکه حق در [...] مرهون است این فاستعدنا [...] بر خوان [...]
انجام
لیک از مضموم مکسور این بود ور بود مفتوح الف این میشود یک مثالی چون حکیمان کریمت تا ز جان و دل کدورت [...] در بیان وقف است

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
می میرند و امام زمان خود را نمی شناسند فرمود که این گروه از قبر خود بیرون نمی آیند هر کدام از ایشان که عمل صالح کرده باشد این گروه از قبر خود بیرون نمی آیند هر کدام از ایشان که عمل صالح کرده باشد و اظهار عداوت اهل البیت نکرده باشد ازین بهشت که در مغرب زمین افریده است راهی بقبر او میکشانید که داخل شود
انجام
عیسی بن مریم بل رفعه الله الیه قوم عیسی را بکشند بلکه بالا برد خدای هو او را سوی خود یعنی یآسمان چهارم و میگوید الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح صعود میکند و ببالا میرود بقول خدای

مؤلف
مجهول
رسالة
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
آغاز
بدانکه مفرد مذکر غایب اگر ثلاثی است ثلاثی مجرد است و اگر رباعی است اگر در اولش همزه است از باب فعل است و اگر دوم است الف است از باب مفاعله است و اگرسوم است تضعیف است
انجام
و ادغام مثلین متحرکین در یک کلمه که اشتباه نشود و مدغم دیگری و حرکت عارضی ملحق و در اول کلمه و چون حی و استقر نباشد واجب است

مؤلف
مجهول
رسالة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
و للاخ سهم مضروب فی اثنین اثنان و للاخوین من الام من المسئلة الثانیة سهمان مضروبان فی وقف ترکة المیت الثانی و هو واحد [...ه اثنین و للاختین اربعة فی واحدتمکن اربعة لکل اخت
انجام
و هی قسمة الثوب فجمیع ما خلف المیت عشرین درهما قیمة الثوب فان قیل اخذ بعض الورثة نصیبة [...] کانت [...] فانظرکم سهام الاخد فان کان سهما واحدا فاضرب جمیع ما

مؤلف
مجهول
رسالة أصول الفرائض
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة أصول الفرائض
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
اصول الفرائض خمسة عشر اصلا سبعة منها فی کتاب الله و خمسة منها فی سنة رسول الله صلعم و ثلثة منها باجماع الامة فاما التی فی کتاب الله تعالی
انجام
ولد البنتین عند عدمهم و اقاموا الجدة مقام الجد عند عدم الاخت لاب مع الاخت لاب و ام و اما السدس تکمله للثلثین قیاسا علی بنت الابن مع بنت الصلب فهذه الثلثة التی باجماع الامة

مؤلف
مجهول
رسالة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
الحمدلله الذی انعم علینا و هدانا للاسلام و بعث الینا رسوله محمد افضل رسله علیه و علیهم افضل الصلوة و السلام و دعا الامة الی الایمان بالله و به و ملیکته
انجام
و یقولون لیس فی قطع الید الی ربع مثقال و اما وجب القطع بربع مثقال صیانة للمال اذا قیل الا فی [...] کما فی الخیانة لکثرة السرقة

مؤلف
مجهول
معمای منظوم
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • تاریخ ادبیات
 • شکلهای خاص ادبی
 • شعر
 • انواع شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
معمای منظوم
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • تاریخ ادبیات
 • شکلهای خاص ادبی
 • شعر
 • انواع شعر

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
آغاز
خداوندا به عزت آنکه به فردانیت ذات متفردی و به وحدانیت صفات متصفی
انجام
الهی تا جهان باشد برومند جهان باشد/ به این نوباوه و [...]

مؤلف
مجهول
الچقماقیة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
الچقماقیة
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
مجهول
زبدة الحقایق
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
زبدة الحقایق
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
در باب وثایق از اهم مهمات بود همچنان اشارت در محاضر و سجلات و لفظ شهادت از اهم مهمات است
انجام
حیات و وفات او و اثر و مکان او معلوم نیست و اسباب و عقار و ضیاع او در عرصه ضیاع است اولاد او محتاج به نفقه بنابراین فلان را که صلاح بود و سداد [...]

مؤلف
مجهول
تنبیه الغافلین
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
تنبیه الغافلین
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
آغاز
شکر و سپاس آن صانع را که حدایق را [یاصا] موجودات را از ابتداء ظلمت آباد عدم بصحرای وجود آورد و شحم
انجام
خود قرار گرفت اما کرد کدورت از جبین مبینش هویدا بود و سه جام شراب در گردش در آوردند سرگرم می ناب گردید جنگی بر

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
آغاز
میفرماید که قل لهما قولا کریما رباعی خواهی بصفات حق تو لایق گردی در گلشن در طوطی ناطق گردی
انجام
دویست سال طاعت کردم باندیشه آنکه مگر فردا بمیرم اکنون که دویست سال دیگر

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
آغاز
ذکر مزار شاهزاده قاسم بن عباس رضی الله می باید که دانست بعد از مشهد معظم معطر منور حضرت رسول صلی الله علیه و سلم زیارت بزرگتر از مزار فایض الانوار شاه زاده
انجام
که مزار ما پایان مزار قطب الاقطاب قدس سره خواهد بود و چون طناب زده اند را پست واقع شده است و الله اعلم

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
و تو را شایسته درگاه خود گردانید نماز شب دویم ماه رمضان ابن عباس رضی الله عنه روایت می کند از پیغامبر علیه السلام هر که در شب دویم ماه رمضان
انجام
از روی ثواب چنان باشد گویا هفتاد حج پیاده کرده باشد و هفتاد بنده آزاد کرده باشد و هفتاد برهنه را لباس داده باشد والله اعلم بالصواب

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
تصحیح مسئله تشبیب این است صورت اولی تصحیح این مسئله چند صورت دارد اول آن است که باین نه دختر اصلا پسر نباشد درین صورت حق
انجام
شاعر قصیده را زیرا که بجهت دختر حسن این مسئله بهتر می شود و ذهن و گوش میل شنیدن این شرح

مؤلف
مجهول
طریقه سلوک خواجگان
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
طریقه سلوک خواجگان
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)

مؤلف
مجهول
بیان طریقه عشقیة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
بیان طریقه عشقیة
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
الحمد لله رب العالمین و العاقبه للمتقین والصلوه و السلام علی رسوله محمد و آله اجمعین لا اله الا الله محمد رسول الله ... و مختصره ان یقول ما امرنی الله تعالی
انجام
بفروض اعیان بر همه مومنان فرض عین است مستحکم و موفق کناد آمین و رب العالمین و الله اعلم بالصواب

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
حمد بیقیاس و ثنای بی منتهای مر پادشاه را که اکرم [...] درود بلانهایه به رسول او که شفیع المذنبین است
انجام
نماز شمایان به من درست می شود و نماز من به علم خدا و شریعت محمد مصطفی درست می شود

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
به مسجد نماز بگذارد چون نیت اعتکاف کند باید که جماع نکند و بوسه نزند و هر چه مثل این باشد میباید که از مسجد بیرون نرود مگر از برای حاجت
انجام
هر که این دعا را سه بار بخواند حق تعالی او را روز حلال بدهد بر کسب و کار او برکت کند دعا اینست یا الله یا الله یا رب یا رب یا رب یا حی یا قیوم یا ذوالجلال و الاکرام اسئلک باسمک العظیم ترزقنی حلالاً طیباً برحمتک یا ارحم الرحمین

مؤلف
مجهول
منظومة فی وصایا الأمیر
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
منظومة فی وصایا الأمیر
عنوان فرعی کتاب
نظم وصیة المؤمنین
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
اگر پرسند که شخصی نماز نگذارد او را چند عقوبت کند جواب بگو که دوازده عقوبت کنند سه در دنیا سه در وقت مرگ و سه در گور و سه در قیامت
انجام
و چون حی علی الفلاح بشنود بگوید ماشاالله کان و ما لم یشاء لم یکن چو دو دویم باز بشنود بگوید که اللهم اجعلنی من [...] و چون الله بشنود بگوید یا رسول الله

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
و فی الذخیرة النوم مصطجعا انما یکون حدث اذا کان
انجام
نافرمانی کرد گندم خورد لاجرم بدین عذاب مبتلا شد زیرا که بنده را به مراد کاری نیست

مؤلف
مجهول
شرح ألف
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
شرح ألف
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)

مؤلف
مجهول
مجدد الف ثانی
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
مجدد الف ثانی
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)

مؤلف
مجهول
منظومه
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
منظومه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید
آغاز
از محاسین یکی بود ترتیل / باز تجوید دیگری ترسیل
انجام
در فرطتم فرطت حاضر باش / چون سلطنت حصت ناظر باش

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
فان ترک ثلث زوجات و اربع بنات و اربع جدات و مائه و ثمانین اخا لاب 4325
انجام
عن زوج و جده و ابنین و بنت و موصی له بالسدس ثم مات معتق الثلث قبلها ایضاع امره و ابوین و بنت و موصی له بالثمن و موصی له بالعشر 414720

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
توضیحات
بیاضی است شامل اشعاری از شعرایی چون : بیدل ،نوایی،فضلی،فضولی،جامی،حافظ،غیاثی، املا،خواجه احمد، شوقی،...
آغاز
باوج کبریا کز پهلوی عجزست راه آنجا/ سر مویی گر اینجا خم شودن کلاه بشکن کلاه آنجا
انجام
در دهر یکرفیق موافق نیافتم/ عمرم مدام در طلب امتحان گذشت

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
پیوسته عرایض اخلاص و قواعد اختصاص بخدمت کثیر البرکات و الاجاه خجسته صفات رفیع الدرجات امارت
انجام
و در جاده شریعت مستقیم داشته آبرویی دارین و سرافرازی کونین روزی و نصیب گرداناد ... در عوف بالعباد بعد خفی مباد که کذا و کذا

مؤلف
مجهول
مفتاح الصلاة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
مفتاح الصلاة
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
مجهول
ذخیرة الفقراء
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
ذخیرة الفقراء
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
مجهول
رسالة التجویدیة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة التجویدیة
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
آغاز
اعتصمت بالله ففروا الی الله و توکلت علی الله و ما نصر الا من عند الله و ما بوفقی الا بالله حسبی الله ما شاء الله لاقوه الا بالله تحصنت بدی الملک و الملکوت و اعتصمت بذی الغزه و الجبروت
انجام
بالبدایات و النهایات من المعدومات و الموجودات من اول اراله و اوسط حشره و آخر بقائه و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه برحمتک یا ارحم الراحمین تمت

مؤلف
مجهول
رسالة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
آغاز
روی البخاری عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول انما الاعمال بالنیات و انما لکل امری ما نوی
انجام
فیسالهم و هو اعلم بهم کیف ترکتهم عبادی فیقولون ترکناهم و همو یصلون و اتیناهم و همو یصلون

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
آغاز
سررشته دولت ای برادر به کف آر / وین عمر گرامی به خسارت مگذار/ دایم همه جا با همه کس در همه کار
انجام
اگر ما نرسیدیم تو شاید برسی حق سبحانه تعالی همگنانرا از آنچه نباید در پناه خود نگاه دارد و از آنچه نباید در پناه آرد

مؤلف
مجهول
صرف
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
صرف
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
بسم الله و الحمدلله و الصلوة علی اشرف البریة و عترته الطاهرة این منسک از سر کار شریعت مدار فخر الحاج و المجتهدین حاجی شیخ محمد مهدی سلمه الله تعالی میباشد اما بعد پس این مختصر در بیان خصوص مناسک عمره تمتع و حج تمتع است که به خواهش بعضی از برادران دینی از رساله عربیه استدلالیه بزبان فارسی نقل شد و مجمل اعمال حج تمتع باین نحو است که
انجام
در سه موضع زیارت نمایند یکی در خانه که الان در مسجد در عقب ضریح مطهر پیغمبر واقع شده است نزدیک باب جبرئیل و یکی ما بین قبر مطهر حضرت و منبر که روضه است از ریاض بهشت رزقنا الله تعالی جمیع ذالک

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • داستان
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • داستان
آغاز
راوی گوید که روز سید اسد از برای شکار برآمده بودند قضا را به کوچه باغی افتادند دیدند
انجام
خود را عقب کشیدن نفرات شاه از قفای [...] می آمدند دویده آمده پهلوان را کنار گرفته[...]

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
آغاز
الحمدلله رب العالمین و العاقبة للمتقین والصلاة علی رسوله محمد و آله اجمعین بدانک ای درویش اول هر که خواهد که مرید شود
انجام
هر محل که سالک به این مقام رسد نبوة هم و ولایت یکی است چنانک گفته بیت ولایت هر ولی پوشیده باید / ولیکن در نبی [...] نماید

مؤلف
مجهول
شرح قاضی
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
شرح قاضی
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
مجهول
زبدة التجوید
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
زبدة التجوید
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید

مؤلف
مجهول
رساله فی التقلید
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله فی التقلید
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
مجهول
واجبات نماز
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
واجبات نماز
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
اما بعد در باب مسایل طهارتی که احتیاج به نیت ندارد و این طهارت را ازاله نجاست گویند ازاله نجاست به دوازده چیز می شود
انجام
در حدیث آمده که هر کس در شهری از شهرهای اسلام اذان بگوید بهشت از برای او واجب می شود بدان که لازم نیست که مؤذن بالغ باشد پس اگر طفلی ممیز اذان گوید کافی است

مؤلف
مجهول
تحفة الحفاظ
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
تحفة الحفاظ
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
الحمد لله رب العالمين و الصلوه و السلام علس خير خلقه محمد و آله الطاهرين و لعنه الله علي اعدائهم اجمعين الي يوم الدين القول في الخيار و اقسامه و احکامه مقدمتان الاولي الخيار کل في الصحاح
انجام
للغير بداعي امر الله تعالي استحق ايضا اجره في ذلک الغير [...] في قول الله تعالي لنبينا و لا[ ... ]لنبينا صلوات الله عليهم قل لا اسئلکم

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
توضیحات
این کتاب فهرست حاشیه یک کتاب فقهیست که نام کتاب و مؤلف نامعلوم می باشد.

مؤلف
مجهول
ترسل
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نامه ها، مکتوبات و منشآت
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
ترسل
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نامه ها، مکتوبات و منشآت

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
مسائل متفرقه مسئله هل يجوز للمراه الهاشميه اذا کان بعلها هاشميا فقيرا اخد الخمس ام لا نعم يجوز لها مع فقرها
انجام
من جلد الميته و لا شسع و قد تقرر في الاصول ان النهي في العباده يدل علي الفساد و هو دال علي المراد في محل الشراع

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
الاول لفان فیه خلاف الشافعی ره اما فی قشرها [...] فیجوز اتفاقا و بیع ثمرة لم یبد صلاحها او قد بدأ و یجب قطعها و شرط ترکها علی الشجرة یفسد البیع کاستثناء قدر معلوم منها
انجام
قال فی الاختیار لانه یحل اکل المیتة فی حالة الاضطرار و قال الشافعی ره لباح التناول لان التحری دلیل ضروری و لا ضرورة هنا قلنا التحری یصار الیه لدفع الجرح و اسواق المسلمین لا تخلوا عن المسروق و المغضوب و المحرم و مع ذلک یباح التناول اعتماد و اعلی الغالب و الله اعلم بالصواب

مؤلف
مجهول
رسالة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • اصول فقه (مباحث خاص)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • اصول فقه (مباحث خاص)

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
میت پس واجب نیست از برای آن وضو و شرط آن نیز نیست و هم چنین مستحب است به جهت مس کتابت قرآن
انجام
قبل از زوال بیدار نشود تا بعدازظهر بایست روزه را قضا کند و اگر قبل از زوال بیدار شده و نیت کند روزه اش صحیح است و اگر دوائی بخورد که به جهت آن خواب نیز ضرر ندارد

مؤلف
مجهول
مقدمه فی الاجتهاد و التقلید و العمل بالاحتیاط
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
مقدمه فی الاجتهاد و التقلید و العمل بالاحتیاط
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
الحمد لله رب العالمین والصلاه ...مقدمه فی الاجتهاد والتقلید والعمل بالحتیاط وفیها فصول ثلاثه الفصل الاول فی الاجتهاد....
انجام
فهذا الوجه بهذا المقدار اوسع دائره من الوجه المتقدم

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید
آغاز
و ان مخرج فا است پانزدهم میان دولت است و ان مخرج واو غیر مدی
انجام
بکل آیة قراها درجة فی اعلی علیین برحمتک یا ارحم الراحمین

مؤلف
مجهول
تنبیه الغافلین
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
تنبیه الغافلین
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت

مؤلف
مجهول
صادق و سارق
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
صادق و سارق
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ميراث السموات و الارض و هو علي کل شي قدير و الصلاه و السلام علي رسوله ... و بعد بدانکه علم فرائض اهم علوم دينيه است
انجام
هشت ضربي باشد نخست [...] در هزار بايد زد سي در صد بسي در و بس در پنج بس پنج را در هزار بايد زد بس درصد سي درد بس دز پنج تمت (؟)

مؤلف
مجهول
وصیت نامه پیغمبر
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
وصیت نامه پیغمبر
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
توضیحات
این اثر منسوب به پیامبر است

مؤلف
مجهول
حدیث الصلوة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
حدیث الصلوة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
آغاز
الحمدلله رب العالم و الصلوة و السلام علی اشرف اولاد الادم الذی هو للانبیاء خاتم و علی اله انهم صاحب الکرم اما بعد این چند حدیثیست که حماد از امام ششم روایت کرده
انجام
و صلی رکعتین علی هذا و یداه مضمومتا الاصابع و هو جالس فی التشهد فلما فرغ من التشهد صلی و سلم وقال یا حماد هکذا صل

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
آغاز
[...] هر که وقت اول و اول وقت ادای نماز کند خشنودی خدای تعالی ویرا حاصل گردد
انجام
الفراغ من تلفیق هذه الحکم و تتمیق الکلم به توفیق الله و هو ولی النعم

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
این چند کلمه ایست که مشتمل است بر مسائل دینیه باب اول در طهارت است
انجام
یک کوزه آب نیز به قصد آب فراح به پهلوی چپ می ریزد همه را به همین ترتیب که مذکور شد به عمل آورد

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
آغاز
ای عزیز بدان که گیتی ناپایدار است اگر در طلب آن [...] بهتر است ای [...] چه آگهی که فنا در بی بقاییست ز تن آرزوی از در از تو از کجاست دنیا را [...] از آنکه
انجام
و اگر چه استدلال به طریق اهل جدال در تحقیق مطالب ارباب کمال [...] از سفینه و لجاج ند اما بعد از بیان حضرات ذات در مراتب اسرار و صفات اشارت بحقیقت حقیقت کلام و تنبیه بر [...] مردم انسان بتوفیق ملک اعلام کرده آید تا بدانی که عاشقانی که گرفتار بلای اویند یکدل و یکجهت دیگروش [...] رویند.

مؤلف
مجهول
رسالة في الإرث
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة في الإرث
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
مجهول
خلاصة الإیجاز فی المتعة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
خلاصة الإیجاز فی المتعة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
توضیحات
این کتاب خلاصه ای از سه رساله متعه شیخ مفید است.

مؤلف
مجهول
رسالة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
الحمدلله رب العالمین و الصلوة و السلم علی اشرف المرسلین محمد و عترته الطاهرین و بعد فهذه الکلمات تحقیق لمسئلة صدرت عن صدر المحققین و استاد المدققین جال الملة و الحق و الدین الحسن بن یوسف المطهر افاض الله علی روحه
انجام
هو حقیقة او مجاز و هو منشاء الاشکال [...] الاول ینبغی شمول الحکم بجمیع الافراد [...] الی القول الثانی ینبغی خصوص الحکم بالفقر و الحقیقی و هذا ما ظهر [...]

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
آغاز
المقدمه بدان ای عزیز وفقک الله تعالی و ایانا بکشف الحقایق که زبان اهل کشف و تحقیق
انجام
تو دیده نداری که به خود ار نگری / و ر نی ز سر تا قدمت اوست همه

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
آغاز
که وجودی هست چون به یقین می دانی که وجودی هست اکنون بدانکه اگر آن وجود را وجود از خود تست
انجام
خود طلب کند و از دیگران طلب نکند دهم در امور دنیا [...] قناعت کند و حرص و طمع

مؤلف
مجهول
مقالات عرفا و سبب هدایت ایشان
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
مقالات عرفا و سبب هدایت ایشان
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)

مؤلف
مجهول
الصلاة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
الصلاة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
الحمدلله علی نواله و الصلوة علی نبیه محمد و اله و بعد فان هذه الرسالة علی عشر فصول الفصل الول فی بیان الفرض و الواجب و المباح و الحرام و المکروه و السنة و المستحب اما الفرض فهو ما امره الله
انجام
فتجاوز عنه برحمتک یا ارحم الراحمین و یقوم المصلی لله تعالی و دعاء للمیت ان کان اماما و ان کان مقتدیا ان یقول نویت ان اصلی لله تعالی و دعاء للمیت الی هذه الامام

مؤلف
مجهول
تعیین النیات في خمس الصلوات
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
تعیین النیات في خمس الصلوات
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
مجهول
خوص الحرض في بحار الفرض
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
خوص الحرض في بحار الفرض
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
مجهول
مسائل السبعة في البئر
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
مسائل السبعة في البئر
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
مجهول
رسالة التشویق في تکبیر التشریق
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة التشویق في تکبیر التشریق
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
مجهول
حکمة الفکر في سجدة الشکر
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
حکمة الفکر في سجدة الشکر
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
مجهول
رسالة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
بانه خبر المبتدا و تختص المبتدا النکرة بالمسلم اذ معناه اسلم سلاما علیک فحذف فعله کما یحذف افعال المصادر فصار سلاما علیک فعدل عن النصب الی الرفع للثبات و البقاء
انجام
فهو مصدر لا یثنی و لا یجمع و فیه نظر اولان المصدر اسم جنس یتناول القلیل و الکثیر فلا یحتاج الی الجمع و الله اعلم بالصواب و الیه المرجع و الماب

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
الحمدلله رب العالمین و الصلوة و السلام علی خیر خلقه محمد و اله الطاهرین این رساله در بیان مقدمات نماز است
انجام
در آن حرام است اگر مضیق باشد وقت قضا معین است

مؤلف
مجهول
رسالة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
و جعل علیه رد الظلة و [...] هذا المختلف عند الساعي و المدارب و هذا الفرق
انجام
و علی أصحابه و أهل بیته و عزته و کل من [...] اثارهم محجتهم

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
و أنكر زوجها ذلک کانت [...] علی المراد و علی الزوج [...]اما ان یکون مسما أو غیر مسمی
انجام
و لایسترق و ان کان کافرا في الاصل و بحق [...]الحرب علی کفره استرق

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
انجام
لان النبي صلی الله علیه کان [...] له [...] [...] مکتوم [...]في بعض الأوقات و امره صلی الله علیه ان [...]

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
حدثنا عبدالله بن مسلمة قال حدثنا ملک عن إبن شهاب عن سالم بن عبدالله رضی الله عنه
انجام
صواحب یوسف [...] بعد الزبیدی و ابن أخی الزهري و إسحق بن یحیی [...] عن الزهري

مؤلف
مجهول
رسالة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
آغاز
رب یسر یا کریم قال سری القسطی رحمة الله علیه ارقت لیلة و لم اقدر علی النوم فلما اصبحت دخلت المارستان فاذا بجاریة مقیدة و هی تقول شعر اعیدک ان تغل یدي بغیر جنایة
انجام
و قال اذا جاکم فلان فاقروه السلام و قولوا له ان استادک یسلم علیک و یقول لک قد رایت عملک و قد رضیت فان لنت زدتنی فی العمل زدتک فی الا

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
لم یجب علیه أن یعرفهم بانه کذب و الغیبة في وجوب التعریف عنها وقعت منه او اطلع علیها
انجام
مثلا ان هذا العبد لزید و هو في ید عمرو [...] المقر لزید [...] الیه من جهت عمرو

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
الحمد لله رب العالمين الموافق الي سبيل الهدايه للمسترشدين اعان بفضله و کرمه بکشف اسرار الشريعه للمجتهدين
انجام
و يحرم عليها اخذ اجره لعزه الصنعه فهو من اکل اموال الناي بالباطل و قد نهانا الله تعالي عنه و اذا

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
بطلت الشهاده في المسائل کلها و ان شهد الله قتله فلان و قالا لم [ندر بما] قتله تجب الدیه استحسانا و القياس ان لايقبل
انجام
بالعصا و الاخرانه قتله بسلاح او قال احدهما قتل بالعصا و قال الاخر قتله ولکن لم ادر بماذا قتله

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
اللفظ و [...] الخطاب تکون هذه [...] بمحاسن [...] ذوی الأفهام و الألباب و کفی بها فضلا و مفهومها [...] و کتاب
انجام
انه اراد الوحدة و قیل اراد [...] و [...] الأعرج و کفارة مقام مسکین و أراد الوحد الذال علی الجنس

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
صدق الله العظیم و بلغ رسوله النبي الکریم او نحن ما قال ربنا خالقنا و رازقنا و مولانا من الشاهدین اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن
انجام
فانها لا تکون فسقا و ان کانت عدو انا هذا هو الاولی في تحقیق حکم المخالف [...]

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
آغاز
الباء محذوف اي و بحمدک سبحانک و قال الخطابي المعني و بمعونتک التي هي نعمه توجب علي حمدک سبحانک لابحولي و قوتي
انجام
علي خلافا لن اعمي ذلک بل لادعو محذفا لزوما و قول ابن الطراوه انشاء و ادعوا اخبار سهو منه بل ادعوا المقدر انشاء کبعت و اقسمت

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
منه فردها عليه بنیة الفرض و لو [...] قال [...] بنیة التطوع أن کان تالفا و بنیة الفرض
انجام
المیت یکون ملکا الورثته مسئلة في امراة امرت زوجها تبیع ذلک [...] المراة انه قرض عنده

مؤلف
مجهول
رسالة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
آغاز
بدانکه طبقه ذاکران چهارست و تا سالک بطبقه چهارم نرسد از فکر بی بهره و نصیب باشد و چون بطبقه چهارم رسد انگاه فکر نقاب از روی بردارد و سالک بجمال فکر رسد
انجام
گفت قصد باید کردن تا زحمتی حادث نشود پدر مجنون حجام اورد تا قصد کند مجنون فصاد را گفت ساکن باش تا لیلی را خسته نکنی زیرا که مجنون همه لیلی میدید و لیلی را میدانست و خود را نمیدید و نمیدانست این بیان وحدت اهل توحیدست

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
یصدق في إبطال الشففقة و [...] بأقرانه [...] قد اوحب الحق علیه للغیرة فلا [...] باسقاطه ما ثبت کما لو [...]
انجام
في ذلک [...] الإجماع ذکره السید [...] رحمة الله [...] فصل فان کان العبد صغیرا أو کبیرا أو زمنا أو أعمر فان الحاکم یلزم

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
و لا وجد لذلک الا انها لم تحصل بها إستمتاع و حکم الصغیرة هذا الحکم فرغ [...] و یحب علی قدر حال الزوج و کفایة المراة
انجام
و اعانة علی الطاعة و التقوی و بلغه في [...] کل [...] صالح و [...] نحو محمد وآل محمد صلی الله علیه و اله و سلم

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
الحمدلله الذي أظهر وجوه الأئمة تبلغان [...] و أوضح [...] [...] الدین [...] هم طرق الأحکام
انجام
مع ان الاستیعاد واحد في العقول علی زعمک و ان مکان الامکان في حق الفاسق

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
مراة [...] نبوي المؤمنین بالتسدید و الهمزتین من قولهم [...] منزلا أی اسکنته و عن [...] و [...] [...] بالتخفیف غیر مهموز
انجام
فهذا موجود في العمة و الحالة و قیل بل الحرمة مستفادة [...] مشهور انه صلی الله علیه و اله و سلم

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
آغاز
و صلی الله علی سیدنا و مولانا محمد [...] یا من سلسلت عیون رحمته العامة فخص الرحمة اولیة بالاخص منهما عم بمسلسلها الخاصة و العامة
انجام
و بالجملة الفرق لیس علی ما ینبغي او لختم الکلام علی هذا القدر [...] ینجر إلی الملال

مؤلف
مجهول
مجموع الشیخ علي خلیل
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
مجموع الشیخ علي خلیل
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
مجهول
رسالة
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
آغاز
فصل در توابع منادی است و ان بر چهار قسم است بدل و معطوف [...] حکم مندای مشتقل دارند و [...] اگر اضافه معنویه شدند یا متبوعشان معرب شد منصوبند و الا بس از برای تو است خیار در رفع و نصب
انجام
در او در او ده لغت است و ان اب و ام ان شش قسم مذکور و قلب کردن یا را بتاء مکسوره و مفتوحه و مضمومه و با الف

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
لا مزید لاحدهما علی الاخر خلافا للجلی فیتبع الام الا الشرط کیفره من الحیوانات و اجیب بالفرقفان النسب مقصود فی الادی و تابع لهما بخلاف غیره و فیه نظر و لو اشترط احدهما الانفراد به
انجام
مفتاح تقبل [...] منفردات و منضمات فیما یعسر اطلاق علی الرجال غالبا کالولادة و الاستهلال و عیوب النساء الباطنة و نحوها المسیس لحاجة و للنصوص

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
و هو باطل و فیه انه خروج عن محل النزاع اذ المتنازع ما لم یستهلک الماء و ما لم یصح سلبیه و استدل الشیخعلي بان المضاف لو وقع فی الماء کذلک وجب اعتباره اما قلة و کثرة
انجام
و اطلاق الفتاوی بل عن لف الخمر و کل مسکر و الفقاع و العصیر اذا غلا قبل ذهاب ثلثیه بالنار او من نفسه نحس ذهب الیه اکثر علمائنا و من اطلاق الحثة السابقة و تقیید الصحیحة و لعله الاقوی لصحة السند و موافقة الاصل و ان عصیر [...] لیس له

مؤلف
مجهول
فضائل شهر شعبان
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
فضائل شهر شعبان
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
[...] بالضم الثوم و الحنط و الحمص و الخبز و سایر الحبوب التی تخبز و کل عقدة نحو الصلة او ثومة او لقمة عظیمة و ما یعد [...] عن فومی و الفیوم بلدة بمصر [...]
انجام
و له ان یعمل به مضاربة و ینبغی ان یشهد علیه ابتداء و الاصدقاء دیانة و یکون المشتری کله للصبی قضاء و یماثله الاب فی ذلک [...] الباب الثانی فی [...] ملخصا

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
کما فی الاختیار و قیل المایة للعبادة و الزهاد و الستون فی الجماعات المعهودة فی الجوامع و الاربعون فی مساجد الشوارع و فی الظهر ثلاثون و فی العصر و العشاء عشرون
انجام
اللهم انی عبدک و زائرک و علی کل مزور حق و انت خیر مزور فاسالک برحمتک ان تفک رقبتی من النار و اذا خرج قدم رجله الیسری و قال

مؤلف
مجهول
مناقب غوث اعظم
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
مناقب غوث اعظم
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
مجهول
مهمات المسلمین
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
مهمات المسلمین
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سلسله ها (پس از اسلام)
 • تیموریان 771-911ق / 1370-1505م
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سلسله ها (پس از اسلام)
 • تیموریان 771-911ق / 1370-1505م
آغاز
میرزا انشا رجعت کرد اما شاه منصور قیاس به نیکی
انجام
جواهر حمد و [...] ثنا نثار بارگاه حضرت خلاق اکبریکه وجود وافر بجود لایق بمسجود حضرت آدم

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
آغاز
[...] زبان به مددکاری خرد [...] / کلید قفل سخن تا گشت نام خدا
انجام
اگر نه از حقیقت روز جزا / این خواب ندیده را چه تعبیر کن

مؤلف
مجهول
محلول الصیغه
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
محلول الصیغه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
توضیحات
کتاب ترجمه منظوم حدیث است
آغاز
لکل امری [...] اصل اعمال نیت نیکوست / نیت نیک دار ای مهتر
انجام
و تثنی علیک الخیر کله لشکرک و لا یکفرک

مؤلف
مجهول
فواید المشرقی
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • تاریخ ادبیات
 • شکلهای خاص ادبی
 • شعر
 • انواع شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
فواید المشرقی
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • تاریخ ادبیات
 • شکلهای خاص ادبی
 • شعر
 • انواع شعر

مؤلف
مجهول
معمایات الشریف
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • تاریخ ادبیات
 • شکلهای خاص ادبی
 • شعر
 • انواع شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
معمایات الشریف
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • تاریخ ادبیات
 • شکلهای خاص ادبی
 • شعر
 • انواع شعر

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
آغاز
عبدالله بن عباس رضی الله عنه میگوید که رسول صلی الله علیه و سلم را سوال کردم که یا رسول الله یکی از صحابه در همه چیزها یار میباشد و چهار نماز میگذارد و بجماعت در نماز خفتن بجماعت حاضر نمیشود
انجام
دو رکعت نماز شکر وضو میگذارم خصلت آواز نعلین او باشد این درجه بلند و کمالات از سبب دو رکعت نماز است فی المحیط

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
توضیحات
بیاضی است شامل شعر و نثر از جمله:اشعاری از جامی،بیدل،حاذق،امیر عمر خان،امیر خوقند،نوایی،ناصر علی،در مدح برهان الدین السمرقندی،معمیات مولانا شهاب الدین،فالنامه مولانا مقفی و ...

مؤلف
مجهول
القراءات
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
القراءات
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
آغاز
و اعلموا اخوانی زادکم الله انوار التوحید توحید دزوه علیای احوال است
انجام
پرهیز راه ذکر است و ذکر را راه کشف و کشف راه فوز اکبر و فوز اکبر لقای حق سبحانه و تعالی باشد

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
توضیحات
کتاب مجموعه ای از اشعار شعرای مختلف چون سعدی و مولوی و جامی است
آغاز
اله عظیم رفیع الثناء / رؤف رحیم به سمیع الدعا
انجام
خاک از فلک طلب کن خورشید از زمین / اتش و آب خواه ز مردم وفا مخواه

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
آغاز
اکابر طریقه علیه نقشبندیه قدس الله تعالی ارواحهم فرموده اند
انجام
توجه به حضرت [...] و غلوی محبت و گسستگی از ما سوی مطلوب است

مؤلف
مجهول
بیان سلوک جهریة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
بیان سلوک جهریة
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
توضیحات
کتاب مجموعه ای از اشعار شعرا است
آغاز
مهر [...] نازنین آشفته جان اتمیش منی / ذره دیک تمکین آرامیم مجال اتمیش منی
انجام
که ترا هیچ منفعت ندهد / نسب استخوان پوسیده

مؤلف
مجهول
قصه حاتم طائی
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • داستان
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
قصه حاتم طائی
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • داستان

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
توضیحات
این بیاض شامل چند صفحه از نکات بیدل و اشعاری از رضا قلی میرزا،محتشم،بیدل،ناظم،شوکت و ... می شود
آغاز
اگر منکر نبوت به با حضرات جز بتعظیم پیش میا و اگر بر تجلی ایمان داری بر هیچ جانب بی ادب چشم مگشا
انجام
با نگاهت کرد خون نسبت درست/ سرمه [...] بسنگ لم [...]

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
توضیحات
بیاضی است شامل اشعاری از شاعرانی چون :حضوری،صائب،غیاث الدین،هلالی، املا،حافظ
آغاز
میل زخم تیغ مژگانت بلایی نیست نیست/ سوز دل بر عشق [...] جانا خوی نیست نیست
انجام
چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون آی/رندی و هوسناکی در عهد شباب اولی

مؤلف
مجهول
دخمه شاهان
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • داستان
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
دخمه شاهان
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • داستان

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
توضیحات
کتاب مجموعه ای از اشعار شعرای مختلف چون بیدل و صائب است
آغاز
به اوج کبریا گر پهلوی عجز است راه آن جا / سر مویی گر اینجا خم شود [...]
انجام
خلاصی نیست اصلا هیچ کس را / از این جام ازین ساقی ازین می

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
توضیحات
نسخه شامل نثر، اشعار شعرای مختلف چون جامی و منشآت است
آغاز
[...] آستان توام دولت تو / از برای نجات آمدم
انجام
[...] آمد نگارا ای [...] از عشق تو / داروی دردم تو باشی [...]

مؤلف
مجهول
حکایت شاهان
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • داستان
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
حکایت شاهان
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • داستان

مؤلف
مجهول
شرح گلشن راز
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
شرح گلشن راز
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)

مؤلف
مجهول
قانون حکمت
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
قانون حکمت
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت

مؤلف
مجهول
شرح نامه
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
شرح نامه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
آغاز
از لقمان حکیم پرسیدند که از آدمیان داناتر کیست گفت آن کس
انجام
پدر و مادر خود را خوشنود کردن با خلق خدای تعالی خیر کردن

مؤلف
مجهول
مشکوریه
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
مشکوریه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
مجهول
تحفة الملوک
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
تحفة الملوک
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
کتاب النکاح در کفایه آورده که نکاح در لغت ضم شیء است به شیء دیگر
انجام
و صرف کند بهای او را به عمارت و تقسیم کند بهای او را میان مصرفان

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
آغاز
حمد بیعدد و ثناء بیحد مر خداوندی را که تعلیم دارد اسلوب حمد الحمدلله و رب العالمین
انجام
دود دوزخ ز خود فرو شویند سوی [...] سرای خود پویند

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
الثانی و قیل او اشهد لا تقتل شهادته و کان اثما و قال محمد رحمه الله
انجام
المختار للفتوی تضمن فی الثانیه و لا تضمن فی الاولی و کذا شاه لانسان سقطت

مؤلف
مجهول
شرح أدب القاضي
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
شرح أدب القاضي
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • داستان
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • داستان
آغاز
نقلست که روزی حضرت سلیمان علیه السلام نشسته بودند که دیوان یک دیو را گرفته بر بسته آوردند بس عجایب بود
انجام
حافظ فلینظر الإنسان میم خلق خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب و اترائب فالله خیر حافظاً و هو ارحم الراحمین

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
توضیحات
بیاضی است شامل اشعار و داستانهای ادبی مانند : اشعار شریف ،جامی،افغان،... و ،حافظ،حکایاتی درباره سلطان محمود غزنوی
آغاز
بنام آنکه نامش قوت جان شد قوت دلها/زبان طفل از لطفش بجوف مهد شد گویا
انجام
در قفای او رفت تا بخرابه درامد و درخواب شد که ماری از سوراخی برآمد دسته ریحانی داشت

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
توضیحات
بیاض شامل اشعاری از آفرین، فضلی، احمد مخدوم، ادا، ارثی، اسیر، افصح، افغان، اکمل، املا، املح،امید، امین، بهجت، جرات، حاذق
آغاز
چه در سر است مگر حسن شوخ و شنگ ترا/که داده تیغ بکف موج آب و رنگ ترا/زحسن و خلق تو خلقی بصلح می آیند
انجام
گه تیغ شاه نامی ابروی چون کمان را/ گه تیر شاه گویی مژگان پر فتن را

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
آغاز
قل را تقل خواستم که امر کریم بدو عمل اول آنکه نظر در آخر نقل کردیم
انجام
ما قبل الالف مضموما قلت تلک الالف الی الواو فصار

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
آغاز
شود و خفتی در وجود سالک حاصل آید و ذکر مثل اول به آسانی گفته شود این قبص به بسط مبدل شود
انجام
علم است من کل الوجوه و حضرت حق سبحانه و تعالی[...]اشیا محیط است

مؤلف
مجهول
منظومه
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
منظومه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
آغاز
سپاس حمد بر خلاق عالم / که از خاک پدید آورد آدم
انجام
همه برگ درختان را بریزد / گناه من فزون از کفک دریاست

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
الباب الاول فی بیان الفرائض یعنی باب اول در بیان فرایض نماز است و هی خمسة عشر بعضها خارجیة و بعضها داخلیة
انجام
قال النبی علیه السلام الدنیا علی اهل الاخرة و الاخرة حرام علی اهل الدنیا و هما حرامان علی اهل الصدیقانی [...]

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید
آغاز
الحمد الله رب العالمین و العاقبة للمتقین ... بدان اسعدک الله فی الدارین که خواندن و دانستن قرآن بر جمیع مومنین و مومنات فرض است
انجام
اما در جای ه لا اگر باشد نیز می باید گذشت و اگر وقف کند اعاده بوصل لازم است

مؤلف
مجهول
حکایت قاضی شام
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • داستان
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
حکایت قاضی شام
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • داستان

مؤلف
مجهول
مهمات المسلمین
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
مهمات المسلمین
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
آغاز
اگر شخصی گوید که از [...]که امر می گیرد همزه مفتوحه ساقطه می آرید و همزه مکسوره نمی آرید از جهت متابعت عین جواب می توان گفت که امر
انجام
صیغه واحد مونث اسم تفضیل فضلیان دو زن فاضله صیغ سه مونث اسم تفضیل فضلیات همه زنان فاضلة اسم تفضیل

مؤلف
مجهول
تحفة الأخوان
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
تحفة الأخوان
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
مجهول
عجائب المهمات
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
عجائب المهمات
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • داستان
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • داستان
آغاز
راویان شکفته مضامین گلشن سخن و حاکیان تبسم غنچه دهن ناقلان آثار صفا سیما و محدثان دقایق رموز ایما بلبلان ناله
انجام
فی الحال گریبان شکیب تا دامن صبر چاک زده چون موصی اضطراب بیقرارانه خود را بر آن دریای آفت افکند

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
توضیحات
کتاب شامل اشعار شعرای مختلف است
آغاز
چون شد برج حمل با مهر رخشان منزل ماوا / زمین شد از هجوم سبزه همچون گنبد خضرا
انجام
جهان را نمانند بی کدخدای / یکس می رود دیگر آید بجای

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
بسم الله الرحمن الرحیم النوع الاول منها المسایل التی کات الکسر علی طایفه واحده فالحکم فیها ان یضرب وفق عدد رؤس من
انجام
اگر بقیه برؤس در اول در سهام در ثانی مستقیم نباشد و الا مخرج مذکور است ابر کدام از من لایرد وجه میرسد ما فی الید من لایردا

مؤلف
مجهول
تجوید فاتحة الکتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
تجوید فاتحة الکتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
آغاز
آن پادشاهان را افسران ساقی حوض انا اعطیناک الکوثر ان دلاور
انجام
شش هزار مرتبه یاد می کند حضرت ایشان بخادم امر فرموده اند که هر وظیفه بدرویشان

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
توضیحات
کتاب مجموعه پراکنده ای از کتابهای فقهی می باشد در آن به کتبی چون التلویح، الهدایه اشاره شده است بخشی از یک شرح فارسی بر خلاصة الفقه کیدانی در آغاز نسخه دیده می شود

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
توضیحات
بیاض شامل اشعاری از بیدل، جامی، کمال، صائب، نظامی، مشفقی، عصمت، حافظ، ناظم، محتشم، فنا، سیدا، حاذق
آغاز
باوج کبریا کز پهلوی عجزست راه آنجا/سر موی گر اینجا خم شوی بشکن کلاه آنجا
انجام
بغم ما مبتلا کردی نمیگیری خبر از من بلای جان من بودست چشم سیاه تو

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
آغاز
الحمد لله الذی جعل قلوب اصفیائه مرآن تجلیاته و زین خواتم انوار فصوص صفاته و اعطی کل شی خلقه ثم هدی
انجام
و هو کاسمه کمال العلم و المله و الدین السهایی مد الله ظله العالی اللهم لازالت شموس افاضته مشرقه و بدور افاداته طالعه

مؤلف
مجهول
غرائب الأحکام
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
غرائب الأحکام
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
مجهول
رسالة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
مجهول
قرائت قرآن
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
قرائت قرآن
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید

مؤلف
مجهول
زاد المريدين
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
زاد المريدين
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
آغاز
جلوه جمیل معنی را در آینه ممکنات به تنویر دیده ظاهر مشاهد نماید بع از افاقت آن وقت در بلا و محنت و ریاضت
انجام
حق تعالی ما را و جمله مسلمانان را بر جاده شرع مستقیم دارد و بر فرضیات خویش توفیق بخشد با ایمان بمیراند و با ایمان حشر کند به حرمت النبی الامی الحمد لله و الصلوات علی خیر خلقه محمد و آله اجمعین

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
آغاز
ذکر بعضی از حقایق و دقایق و لطایف است که در خلل مجلس از حضرت قطب الاقطاب حضرت خواجه ناصرالدین عبیدالله به ظهور آمده
انجام
فقره برخورداری از حیات کسی راست که دلش از دنیا سرد باشد و به ذکر حق سبحانه گرم و حرارت قلبش نگذارد

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید
آغاز
بسم الله الرحمن الرحیم بدان اسعدک الله تعالی فی الدارین که جمله بیست و هشت حروف اند
انجام
ان یقراءة به قراءة ابی و کان من و کان من فرسان القرب من اراد ان یقراءة ابی

مؤلف
مجهول
رموز قراء
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رموز قراء
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید

مؤلف
مجهول
مقامات صوفیان
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
مقامات صوفیان
عنوان فرعی کتاب
چهل مقام
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
آغاز
قال الله تعالی عزوجل فأسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون و قوله تعالی و اما السایل فلا تنهر سایل هر که باشد و سؤال هر چه باشد تجلی آن رای اشرف را متوجه گردانند تا که ارخل آن فیض تمام عام از مطلع شمس فکر رکیک افاضه نامتناهی بر ذرات و اقطار سکان قطر مسکون برسد
انجام
ایضا حضرت ایوب پیغمبر را صابر می نامند و این قول او که رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین دلالت بعدم و صبر و صبور شکایت او میکنند و الله اعلم بالضواب

مؤلف
مجهول
فتاوی قرانخانی
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
فتاوی قرانخانی
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
آغاز
سؤال اگر ترا پرسند این وجود منصوب به چند آسمان است جواب بگو هفت آسمان است کما قال الله تعالی سبع سموات
انجام
چند گاه ملازمت کن و حقیقت حاصل کردن نور است و [...] فرستادن ظلمات قوله تعالی الله ولی الذین یخرجهم من الظلمات الی النور و الظلمات پنج است [...]

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
آغاز
بدان ایدک الله به روح منه سبحانک و تیهک الله فی قدرته انفعلت و الهک الله یفعل به سعادت الاخرة
انجام
از جهت آن که چون لوح دل پاک و صاف گشت [...] قابل نور و عکس بدین [...] روحانیت مناسب [...]

مؤلف
مجهول
الواجب التاخیري
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • اصول فقه (آثار کلی)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
الواجب التاخیري
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • اصول فقه (آثار کلی)

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
النيه و فيها مقامات الاول في لزومها و وجوبها في الاعمال ... التفرع عليها ثمره اعلم ان لزوم النيه في الاعمال اللتي نتفرع عليها ثمره و احتياج الاول في
انجام
التوقف حتي وضح المراد و في ما نحن فيه المجازيه االهيئه اولويه الاعتباريه و او الاعتباريه ليست بمرحج لها فيکون احتمال المجازين متساويه فوجب التئقف

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
سلامی که مخرج از نماز است نماز صحیح است و [...] سجده [...] فقط لازم خواهد بود و هم چنین است حال در تشهد [...] در رکعت اخیره[...]
انجام
یا مساوی است با موضعی که [...] بر آن واقع شده یا پایین تر است یا بلندتر اگر مساوی بوده باشد

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
آغاز
و اما اجتماع سه حرف عله چنانچه [...] ياء و ويت و او قليل است صرف ثنالي چون وعد يعد وعدا وعده و ميعادا فهو واعد و وعد يوعد وعدا وعده و ميعادا
انجام
و با ثار و ابي که واو را ساکن کنند و در دوم ادغام کنند و الف وصل دو اول درآورند چنانچه اثاقل

مؤلف
مجهول
ناطقه غیبی حسنه
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
ناطقه غیبی حسنه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
بوی گلاب نجس به نحوی که اگر وصف متنجس نمی شود متغیر نمی شد آب نجس نمی شود
انجام
هر چند اقوی او عدم فوریه است همچنان که اقوی آنست که اعتکاف هر گاه ترک شود [...]

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
الحمد لله الذي اغانا بآثار اهل البيت عن القول بالراي و الجزاف و صلي الله غلي محمد و آله الذين اهتدينا بانوارهم في ظلمات الاختلاف و سلم فهذه نخبه وجيزه فيما لابد
انجام
و دخول الحرمين و من حصره في الماثور فقد اخذ باليقين و تقرب من ثمانين و هو ضرب الکفين علي التراب الاهر من غير

مؤلف
مجهول
رسالة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
آغاز
بدانکه نماز با بی نیاز راز گفتن است و آن اشتغالیست با حق سبحانه و تعالی بظاهر و باطن و حقیقت آن مناجاتست با حضرت صمدیت و مناجات مخاطبه بود و مخاطبه معروف مطلق جز از عارف کامل محقق راست نیاید
انجام
در هر کلمه از تسبیح و تهلیل که میگوید بکوشد تا دل وی بصفت آن معنی بگردد و شرح آن دراز است حاصل الامر آنکه در نماز از صفای لذت مناجات که آن غایت نعیم اکابر اولیاء و نهایت آمال افاضل اتقیاست حمروم نماند

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
س هل يجوز تغيير الشارع غير مکان الي مکان علي فرض کون التغيير [...] للمسلمين ام لا ج لايجوز س هل يکفي
انجام
يجوز لمن عليه صلوه القضاء نيته الوجوب في غسل الجنابه ام لا ج اذ ازاد التعرضنيته الوجه فلابد من نيته الوجوب و الا لم يکن من غرسه [...) س

مؤلف
مجهول
حاشیة حاشیة عین الأسرار
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • اصول فقه (آثار کلی)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
حاشیة حاشیة عین الأسرار
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • اصول فقه (آثار کلی)
آغاز
الحمد لله رب العالمين ... قوله سلمه الله و ستر عنهما العيوب الصواب و ستر عيوبهما لان المراد سرها عن الغير لاعن الداعي اللهم الا ان يراد ذلک باأعاء الاولويه
انجام
لم يبلغ حد الاجماع و مع ذلک فقد عرفت انه لا [...] بين قوليهم فتدبر تم و الحمد لله وحده و الصلوه و السلم علي محمد و آله الطاهرين

مؤلف
مجهول
صرف منظوم
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
صرف منظوم
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی

مؤلف
مجهول
منتخب عین الحیاة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
منتخب عین الحیاة
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث

مؤلف
مجهول
تجوید
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
تجوید
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
توضیحات
کتاب مجموعه ای از اشعار شعرای مختلف است
آغاز
بسی شب با مهی بودم کجا شد یا رب آن شب ها / کنونم شب هست اما سیه از
انجام
ایام هجر روی خود از ما مکن سؤال / دیوانه را مپرس که از ماه چند شد

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
آغاز
عنه الشیطان و اذا تمضمض نور الله قلبه و لسانه بالحکمة و اذا ستنشق امنه الله من النار ورزقه رایحة الجنة فاذا غسل وجهه یبیض الله وجهه یوم تبیض وجوه و تسود وجوه فاذا غسل ساعدیه
انجام
و فی الحدیث من اذاغ فاحشة کان کمبتدیها و من غبر مؤمنا بشئ لا یموت حتی یرتکبه یعنی هر که فاحش کند گناهی را قال صلی الله علیه الصدیق ثلثة حبیب النجار مؤمن ال یس و حرقیل مؤمن آل فرعون

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
آغاز
قال الله تعالی فی سورة بنی اسرائیل و ما جعلنا الرؤیا التی [...] الا فتنة للناس
انجام
نهیب به آن ها زدند که مگر نمی دانید در حرم حسین سؤال نکیر و منکر ساقط است [...] پناهنده حسین علیه السلام گردید تمام گناهان او عفو گردید

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
آغاز
حمدویه بن نصیر الکثیر قال حدثنا محمد بن الحسین بن ابی الخطاب عن محمد بن سنان عن حزیفة بن منصور عن ابی عبدالله قال اعرفوا منازل الرجال منا علی قرر روایاتهم عنا محمد بن سعید الکثیر بن مذیر
انجام
اقصدنا الیهم فی الحدید یقودنا اخر ثقة ماضی الخبان مضم خددنا لهم فی الارض مد سوء فعلهم افادید فیها للمسیئین منقم حریرة مسهم العبدی حدثنا مفروق قال اخبرنی الحسن بن علی بن النعمن قال حدثنی ابی علی بن النعمن عن محمد بن سنان عن ابی

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
آغاز
[...] که بزمش لا مکان است / بتی میجو که کویش بی نشان است
انجام
دلم ای مهر جهان آرائی / ظهور از تو شد این دایره مینائی

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
آغاز
که ندانند آنرا جز عالمان بخدای پس چون آن را در گفت آرند انکار نکنند مر آن را که فریفته شد
انجام
به بعضی انوار که مقرون است به ظلمت خیال و آن طایفه اند که از [...]و اثبات می کنند ورای محسوسات

مؤلف
مجهول
الرسالة البدریة في السنة الفجریة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
الرسالة البدریة في السنة الفجریة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
مجهول
الصلاة النوریة في السنن الظهریة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
تاریخ نگارش
1026
عنوان اصلی
الصلاة النوریة في السنن الظهریة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
تاریخ نگارش
 • 1026
 • 1057
 • 1647

مؤلف
مجهول
رسالة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
الله تعالی و کلام من وجه لصیغة الخطاب و لذلک کان محظورا في الصلاة و یودی منفردا عن القبلة و انما شرع للخروج عن العبادة فکان المقصود فعل الخروج و هو کما یحصل بالسلام یحصل بکلام
انجام
و لو سلم عمدا او سهوا اولا عن یساره و لا یلزم علیه سجود السهو و ان فعله ساهیا و التسلیة الاولی للخروج من الصلاة و الثانیة للتسویة و الجفاء انتهی و الحمدلله اولا و اخرا علی کل حال و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم

مؤلف
مجهول
رسالة الإستعلاء في بیان الإستنجاء
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة الإستعلاء في بیان الإستنجاء
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
مجهول
تبیین المدات في کیفیة التکبیرات
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
تبیین المدات في کیفیة التکبیرات
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
آغاز
پستر از اینها گردانیده است و اگر از دست شهوت و غضب خود را نجات دهد
انجام
این حدیث و امثال آن را از احادیث اختراعیه شمرده اند

مؤلف
مجهول
مبارک الإبتداء میمون الإنتهاء
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
مبارک الإبتداء میمون الإنتهاء
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت

مؤلف
مجهول
کامل الصبیان
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کامل الصبیان
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید

مؤلف
مجهول
رسالة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید
آغاز
بسم الله و الحمدلله و سلام علی عباده الذین اصطفی که طالب صادقی ز نایاب منال پیدا گردد و ان عقده که بسته است و همت بخیال هم وا گردد که ابله افتاد بپای طلبت زهار بایست شاید که همان بیضه برارد پر و بال عنقا گردد
انجام
لعل له عذر و انت تلومه وفقنا الله و ایاکم لمتابعة المعصومین و جنبنا عن اللجاج و الجدال و لاعنساف فی امور الدنیا و الدین بحق ال طه و یس سلام الله علیهم اجمعین

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
هر چند فتاوی از بس لفظا و معنی نامربوط بود جواب ان صورتی نداشت اما دفعا للاوهام العامیه اقدام بان نمود قول المفتی الاول جمع بین الفاطمتین نزد داعی بی تشکیک و بی شبهه است درین فقره ادعای علم باباحت این فرج محره بنص حدیث صحیح و مرسله در حکم صحیح نموده اند
انجام
هل رایت شاعرا یتبعه احد انما هو قوم تفقهوا لغیر الله فضلوا و اضلوا قال الشاعر از بهر فساد و جنگ جمعی مردم کردند بگوی گمرهی خود را کم در مدرسه هر علم که اموخته اند فی القبر یفرهم و لا ینفعهم

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
عبدالله [...] بعفه المنظوم [...] الاخضر/ و ربما من عهد اضطرار حسنه لعنه انال الاجر و الزمه
انجام
و ان تيغن الکمال عملا علي اليقين تارک من عدلا/ الا لکثرتهم [...] عدا يفينه و للعدول يرجع

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
فائدة قال الشیخ أبوحامد [...] في کتابتهما [...]أعظم في تباع و لا [...] و [...] علی النکاح
انجام
الکفار [...] [...] في الدعوة الی هذا التفصیل و یکفي أن یقول [...]

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
الحمد لله رافع السموات و الارض علی نبات [...] و جاعل العلما
انجام
و النووي في الضمان ایضا و الثاني و هو ذکره الامام الغزالي في فتاویه و [...]

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • نقد ادبی (اصول نقد و سخن سنجی)
 • فصاحت و بلاغت
 • معانی و بیان
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • نقد ادبی (اصول نقد و سخن سنجی)
 • فصاحت و بلاغت
 • معانی و بیان
آغاز
تشبیهات تشبیه مانند کردن باشد یقال الشیء بالشیء و ارباب لغت ان چیز را که مانند کنند مشبه خوانند و درین باب میان مشبه و مشبه به از معنی مشترک چاره نبود و صحیح ترین تشبیهات ان باشد که معکوس توان گردانید
انجام
استعار الحلم و الرشد للسفه و الغوایة ثم سری الی الحلیم و الرشید و قوله تعالی و اطیعو الله و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون استعار لعل للترتب لان اوفی [...] من مثل الملوک هو العلامة لحصول غایات المطالب

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
في وقت کان [...] بعد الرکوع یدل علیه ما في خبر [...] [...] و غیره و روی و کونه
انجام
اعتبار بحصول فسجد [...] فیه جماعة و ان کان [...] متی کذلک کان الحکم فیه ما حکمناه عن [...]

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
آغاز
وجوه فاما الذین [...] وجوههم [...] انما [...] العذاب بما کنتم یکفرون و اما الذین أبیضت وجوههم ففي رحمة الله هم فیها خالدون
انجام
فیقوم العافون عن الناس الم تر إلی قول الله تعالی فمن عفا و أصلح فاخره علی الله و [...] النبي صلی الله علیه و علی اله و سلم

مؤلف
مجهول
رسالة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
بدانکه چهار دو چیز فریضه است در نماز هشت از ان شرطست و جهار از ان رکن است و دو فرضست و لیکن نه فرضست و نه رکن اما آن هشت که شرطست طهارت بدن از حدث و طهارت ثوب
انجام
چنانکه ایت الکرسی و ایت [...] و در سفر سنت قراءت فاتحه است و هر سوره که خواهند ختم کند و سنت در حضر طوال مفصلست در بامداد و [...] اوساط در نماز دیگر و خفتن و قصار مفصل در نماز شام

مؤلف
مجهول
شرح المقدمتین الأولتین من مقدمات البحر الزخار
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
تاریخ نگارش
بیست و نهم آذر ماه 798
عنوان اصلی
شرح المقدمتین الأولتین من مقدمات البحر الزخار
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
تاریخ نگارش
 • بیست و نهم آذر ماه 798
 • الخامس و العشرون من ذو القعدة 822
 • December 21st, 1419

مؤلف
مجهول
رسالة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
آغاز
قال الله تعالی و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله مع المحسنین و من ههنا قیل الطرق الی الله بعدد انفاس الخلائق و هی منحصرة فی ثلثة
انجام
فی الدار الاولی علی مقتضی هذه الاصول الحسان مع ملازمته علی الدوام لباب الرحمن کما قال تعالی فی سورة الرحمن هل جزاء الاحسان الا الاحسان

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
آغاز
الحمدلله جعل الولایة فنظرة یرضي بها إلیه و تابوتا یلفني بها من أسرار ما لدیه و أورثها
انجام
یا ناظر الخط فاستغفر لمن کتبا [...] کتبها یداه النسخ و التعبا و قل اذا نکزت عینا ذا حرفة یا رب و اغفر له و ارزفه [...]

مؤلف
مجهول
رسالة
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
آغاز
در لغات مثلثه علی ترتیب العجمة بتقدم الفتح ثم الکسر [...] تمام و مفاصل [...] کردن بند شدن و بالتا طایفه اثر اثر کردن دنباله جای [...] ال صورت عهد عقار الباء بر بیابان و نیک نیکی کند
انجام
الهمزة او ما و الا فشرطه الصلة لال خلاقا للکسائی مضاف بسوی علم دیگر بوده باشد و ثانی صورت مفرد معرفه باشد و مکرر شود و بعد از ان الحی مذکور باشد در اول دو وجه رواست

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
کتاب الاجارة هی لغة و علی ما فی و الاجرة بمعنی و هو کری الاجیر فهی اسم غیر مصدر لا مصدر آجر فانه [...] و اصطلاحا علی ما عرفها بعضهم العقد علی تملیک المنطقة المعلومة بعوجی معلوم و ینتقض طردا
انجام
کافرون لقلنا ان غیر المومنین القابلین بالوالدیة کفار بعموم الاخیار الدالة علیه و قلنا [...] منهم لکن هذه الاخبار خصتنا فی الاخذ منهم و الاخبار الخاضة المنقدمة منقنا فی تزویجهم و الحمدلله رب العالمین

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
مجهول
مناسک الحج
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
مناسک الحج
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
و ما علی الشیء [...] یوما ان سکی بعض رحظه لغیره ثمر و ان غرس او بنی [...] هنا فی ح عن البیان مسئلة شریا غرس او نبیء ارض مشترکة بینه و بین جماعة بغیر
انجام
المنفعة الثابتة قبل القسم کما [...] تقسم [...] لکل واحد منهم ما یسکن و للبیع ان نفعت حصة شریکة مجردة العبارة المناسبة [...] هذه المسئلة لو فلل و [...]

مؤلف
مجهول
تاریخ السلاطین
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سلسله ها (پس از اسلام)
 • مغولان و ایلخانان 616-756ق / 1258-1355م
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
تاریخ السلاطین
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سلسله ها (پس از اسلام)
 • مغولان و ایلخانان 616-756ق / 1258-1355م

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
آغاز
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و الصلوة علی رسوله محمد و آله اجمعین اعلم ان المصدر
انجام
قدم الکلام فیه و مهموزه فی المسمی آثر یوثر آثر فهو موثر

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
آغاز
بعدم ربنا ظلمنا در شب بود مصطفی را و آن سر معدن صفا را نیز سفر فلک و مصافحه ملک در شب بود که سبحان
انجام
سلمان فارسی ست که رضی الله عنه که لله علم صلوات الله علیه و سلم در حق او گفت که ان الجنه الشوق الی سلمان

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
آغاز
صفت بهشت و نعمتهای او چون بهشتیان در بهشت درآیند در مساکین خود قرار گیرند پیغمبران مومنانرا مهمان داری کنند
انجام
محبوب خوب روی چه محتاج ز شورست/ شعرای عجم زلف و موی و گیسو را

مؤلف
مجهول
دستور الفرائض
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
دستور الفرائض
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
توضیحات
کتاب شامل اشعار شعرای مختلف چون بیدل، جامی و ناصرعلی است
آغاز
به اوج کبریا کز پهلوی عجز است راه آنجا / سر مویی گر اینجا خم شوی بشکن کلاه آنجا
انجام
یا رب همه خلق را به مقصود رسان / شاید که در آن میان یکی من باشم

مؤلف
مجهول
تحفة الأخیار
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
تحفة الأخیار
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)

مؤلف
مجهول
شرح حدیث نوروزي
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • احادیث خاص - شروح
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
شرح حدیث نوروزي
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • احادیث خاص - شروح

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
الراء و اللام و النون من مخرج و احد الذاء و السبن و الضاد من مخرج واحد
انجام
الجیم و الثین والضاد من مخرج واحد الخاء و الفین من مخرج واحد

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
توضیحات
کتاب شامل اشعار شعرای مختلف چون بیدل و غیاثی می باشد
آغاز
[...] چون تأمل شد گریبان نقش [...] / خواهشم آخر به زیر بار منت [...]
انجام
عجب نبود اگر در [...] نوجوان عند فضل از طرف [...]

مؤلف
مجهول
نسب نامه نقشبندیه
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
نسب نامه نقشبندیه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
توضیحات
کتاب مجموعه ای از اشعار شعرای گوناگون است
آغاز
آب و آبحیوان و آب خضر و امثال آن / کسی در عاشقی هم [...] چون من نمی خواهد
انجام
از بلندی نبود مرتیه [...] / کار دیوار [...] گلستان [...]

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
حکم شریعت غراء نبویه و ملت بیضای مصطفویه علی صاحبها الصلوة و السلام والتحیه آنست که آنچه بنده را در بندگی کردن
انجام
از حضرت امام محمدرضی تعالی عنه روایتی با [...]حامل منقول است و مردگان را از اهل ایمان از دعای زندگان نفع و فایده می رسد و دعای زندگان نیز یکدیگر را بخیریت مستحن است و الله اعلم

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
توضیحات
کتاب شامل اشعار شعرای مختلف چون مولوی و بیدل است
آغاز
الهی ایفلک اقلیم جنت واژگونی بادا / هیولای وجودت غرقه در گرداب خون بادا
انجام
چه مشکل خودپسندی هاست [...] / ازین مرکب سودای فکرتم یاران [...]

مؤلف
مجهول
سعادت نامه
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
سعادت نامه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر

مؤلف
مجهول
منظومه
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • تاریخ ادبیات
 • شکلهای خاص ادبی
 • شعر
 • انواع شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
منظومه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • تاریخ ادبیات
 • شکلهای خاص ادبی
 • شعر
 • انواع شعر
آغاز
ای حکیمی که در همه عالم / کرده مهرت مقام در دلها
انجام
در غم روی تو ای ترک [...] / عاقبت مهر شود دیده دو دل

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
آغاز
جل شأنه آدمی را بقیود طبیعه مبتلا کرده و باز مقتضیات او را برو نهاده و به او بوجود این آثار محبوب شده و احتجاب جمال مقصود بوجود این آثار حاصل شده
انجام
حلاوت محبت در خود یابد در محبت ایشان ذوق شهود حق سبحانه ببیند و در شهود آن حضرت غیبتش از خود [...]و در غیبت او حق سبحانه از خود بخود و برای خود در ایشان

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • نقد ادبی (اصول نقد و سخن سنجی)
 • فصاحت و بلاغت
 • صناعات ادبی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • نقد ادبی (اصول نقد و سخن سنجی)
 • فصاحت و بلاغت
 • صناعات ادبی
آغاز
و مدعای ترتیب این سطور تصریح تعینات حقیقت وفاق که بهزار دور پرگار فلکی نقطه داری نقش می بندد و بچندین لغزش خامه تقدیر[...]ترقیم می پیوندد آرمید
انجام
کاش اعتراض های ساخته ساخته و انفعال پرداخته پرداخته که دوئی صورت اعتبار است نه معنی اعتقاد و کثرت غبار بیرون درست است نه چراغ خلوت اتحاد هر کس بیقین معرفتی داشته باشد/از دفتر جهل اینهمه دانش نتراشد

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
تقدیر بر آنکه صوفی صالح فوت شده است از وی وارث پدر صوفی زاهد
انجام
لابنته النصف خمسة عشر دینارا و لبنیته ستون دینارا و یکون لمولاه عشرة دنانیر

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
توضیحات
اثر مجموعه ایست شامل یادداشت های کوتا از کتب فقهی چون :خزانه الفقه،آشباه نظایر،جامع المتفرقات،مختصر الشرایع،غنیه المصلی و ... در موضوع قضا و قضاوت
آغاز
و لو جعل امرها بیدها علی انه متی غاب انها ستته اشهر و لم یضل
انجام
انما کانت تقبل ذلک لتساوی لهما و ههنا ترجحت هذه لقضا ثم بعد ذلک لایتبین بطلان القضا و الخطا فیه فلا ینقض فاعدی

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
برهنه سوار شده اند و با عرق او نماز گذارده اند فصل التیمم در لغت بمعنی قصد است و در شرح قصد کردن است
انجام
برای دیگری در مرض وارثه تجویز نکنند نزد [...]رحمه اله سهام وصیت درست هر کدام را نصف دو را که در ثلث مال ضرب کنند نصف ثلث خاص

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
نمازش تباه شود بقول ابویوسف رحمة الله برگذارد و نماز کند و بقول محمد رحمة الله بدان[...]طهارت سازد و آن نماز را باز گذارد
انجام
بقول محمد رحمة الله روا نبود همان خلاف که به ما به منار روا نبود نماز آدینه گذاردن در عیون المسائل مذکورست خلاف آن

مؤلف
مجهول
مناسک منظوم
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
مناسک منظوم
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
آغاز
حال مشاهده کردم گفتم مگر این شخص از اولیاست که بدین[...]حضرت حق نگهدارد [...]فی الحال مشاهده کردم چون[...]خورده بود حیران مانده ام
انجام
از شیخ که ملول و غمگین نباشد شیخ بدو گفت بدام دل گرفتار اینچنین از [...]باشم هزار[...]بر سینه [...]

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
توضیحات
کتاب شامل اشعار شعرای مختلف چون مشفقی، جامی، غیاثی، املا و حافظ است
آغاز
باسم سبحانه بسم الله الرحمن الرحیم [...] کشتی مقصود اندر کام انداختی
انجام
جان شما غرق نور نور شما در حضور / به اقتدا ز ابر فیض سایه [...]

مؤلف
مجهول
میزان الشعر
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • تاریخ ادبیات
 • شکلهای خاص ادبی
 • شعر
 • جنبه های خاص (شامل سرقات، عروض و قافیه)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
میزان الشعر
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • تاریخ ادبیات
 • شکلهای خاص ادبی
 • شعر
 • جنبه های خاص (شامل سرقات، عروض و قافیه)

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
الحمدلله رب العالمین حمد صابت است مر الله تعالی را صفت الله تعالی اینست
انجام
تسبیح است از تسبیحات چهاردهم ترک کردن واجب است از واجب ها

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
آغاز
الحمدلله و السلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد همشیره عفیفه ازین دور از کار التماس نمود که طریقه ذکر و شغل باطنی این طایفه علیه را در حیز تحریر آرد
انجام
که در حق مشاهده می کنی بعد از آن ازین برتر آی و خود را از میانه برون کن و مدرک و مشاهده حق را بین فهو الشاهد و المشهود انتهی کلامه

مؤلف
مجهول
منظومه
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
منظومه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید
آغاز
هفت بدرند از امامان در قرائت پیشوا / نافع بن کثیرست ابوعمر علا
انجام
را قدری کسای نیر امام کوفیان / س ابوالحارث چو تا دوری بود

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
و تری از وی ظاهر شده نمیداند که این تری منیست یا غیر منی شریعت برین زن غسل واجب باشد بشرایط یا نی و الله اعلم مسها الرجل فوجدت لذه وردت
انجام
و ما قولهم رضی الله عنه در آنچه زید بشر لیث [...] شی مجهول درست باشد بلاسبب شرعی فی [...] تمت الکتاب

مؤلف
مجهول
منظومه
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
منظومه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
هر که مخلوق گویدش کفر است/زین نگردد مقام او حضرست
انجام
خویشتن را شیوخ می نامند/ از برای طمع نه آرامند

مؤلف
مجهول
منظومه
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
منظومه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
لیک مکید یک کرت یا دو/نیست نازل لبن تباه مگو
انجام
و ز مجمد شد است امر افطار/در هدایه دلیل هر دو یار/بگو الهی دو کسی[...]روزه دارند گفن در کافر

مؤلف
مجهول
شرح المعما
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • تاریخ ادبیات
 • شکلهای خاص ادبی
 • شعر
 • انواع شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
شرح المعما
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • تاریخ ادبیات
 • شکلهای خاص ادبی
 • شعر
 • انواع شعر

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
توضیحات
بیاض شامل اشعاری ازحزینی،حبیبی،حاجی،جمالی، ثاقب،توفیق،تمکین،تحسین، پارسا، بهار، امیرعمر خان،امام الدین، اکرم،افسر،اسماعیل،آیت
آغاز
با غمزه مکش بسته پیمان وفا را/ در شرع ذین است شهیدان وفا را/با خوی تو ای عهد شکن جرات آن گو
انجام
بیفشان آتشی از سر هوای افسر شاهی/که رجحان دارد این جا فقر بر ملک فریدون هم

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
في القتال اكثر فلا قصاص و ان استوي القدران او زادت حريه [...] فوجهان اشهرهما عن المتقدمین وجوب القصاص و به قال الشیخ و حامد و الماوردی و
انجام
و العرض یقدم ارش الجنابه علی النجوم لازار ش مستقر و النجوم متعرفه للسقوط و قال القاضی ابوالکیب لاخلاف ان هذا الثانی مذهب الشافعی رحمه الله و انما الاقوال اذا [...]

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
و ما قولهم رضی الله عنهم در آنچ زید در نماز خنده قهقهه کرده است بشریعت این خنده ناقض وضو زید باشد هرچند این وضو در ضمن غسل حاصل شده باشد
انجام
او قال فرزندان مرا ضایع نمان قال سصیر و صیا کذا فتاوی الدیباری ره الحمد لله الذی وفقنا هذا الکتاب بعون الملک الوهاب صلی الله علی سیدنا محمد و آله و کرام الاصحاب

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
آغاز
و از ذلت صوفیان ناقص و از زندقه زندیقان و از الحاد ملحدان و از اباحات مباحیان نجات یابد و بدرجه صدیقان برسد و الله اعلم
انجام
و آن وجود را صفه وجوب و قیومیت و بقا و ثدم و عظمت و جلال و علم و قدرت و جمیع صفات الهیه ثابت اند و آن وجود

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید
آغاز
الحمد لله رب العالمین و العاقبه للمتقین ... این رساله در بیان قواعد قرآن است بدانکه حروف هجا ایست نه است شش حرف را حروف حلق می گویند و
انجام
در کلمه دیگر مثل فی انفسکم هو الذی ارسل رسوله بالهدی وجه چهارم یای باشد ماقبل مفتوح مثل اتی امر الله و فی

مؤلف
مجهول
شرح فرض عین
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
شرح فرض عین
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
آغاز
الحمدلله الذی رافع السموات بغیر عمد و خالق کل موجود بلا معتمده رازق کل ذی روح بلا استعانت
انجام
و مرگ را فراموش نکند و از کثرت گناه از رحمت او نومید نباید بود ای بر همه کس نسیم لطف تو از آن

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • تاریخ ادبیات
 • شکلهای خاص ادبی
 • شعر
 • انواع شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • تاریخ ادبیات
 • شکلهای خاص ادبی
 • شعر
 • انواع شعر
آغاز
تپش تب به تن یست نشست/ تپش تب بتن سست پس است
انجام
ار سه اختتام گفت بدل/ بجان جای سید فاضل

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
الحمدلله رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصلوة و السلام علی رسوله محمد و آله و اصحابه اجمعین لا اله الا الله محمد رسول الله
انجام
از کتاب و از سنت اخذ کرده اند عمل کردن بفروض اعیان بر همه مومنان فرض است مستحکم و موفق کناد امین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
جواب بگو که از روزی مساق اگر پرسند که معنی مساق چیسا جواب بگو که المساق هو التعهد و الموشوق و الختاب خطاب آن بود که در آن زمانکه حضرت حق سبحانه و تعالی
انجام
تعدیل ارکان یعنی آرام گرفتن است در رکوع و در سجده و مقدار یک تسبیح ششم قعده اولی است

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
عن الله عزوجل و توبة المحبین من الغفلة عن الله عزوجل
انجام
و خواب آن باشد که حواس بکلی از کار نیفتاده بود و خیال بر کار آمده در غلیات [...]

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
آغاز
ستایش و سپاس بی قیاس مر خیاطی را که در خور است که سوزن اوهیت در رشته ربویت لباس فقر در بر درویش
انجام
کشف نموده می شود که چون دقایق کثیر الوقایع را منظور نظر کیمیا اثر دارند و هر نکته را تاملی تجلی واجب دانند و اکتفا بترتیب نفوش نکنند و معیوب نشمرند

مؤلف
مجهول
عجایب المهمات و خزائن العبادات
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
عجایب المهمات و خزائن العبادات
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
آغاز
حضرت غایبانه جمال آن نازنین پسر گردیده اند آه از دل پر درد کشیدند از فراق نازنین پسر نالیدن گرفتند
انجام
ای پادشاهی عالم گلهایی که بر سر میرزا همدم می ریزد[...]حسب حال گفتند مولوی گفتند چرا همچون میگویی

مؤلف
مجهول
معما
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • تاریخ ادبیات
 • شکلهای خاص ادبی
 • شعر
 • انواع شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
معما
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • تاریخ ادبیات
 • شکلهای خاص ادبی
 • شعر
 • انواع شعر

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید
آغاز
هذا باب فی معرفته [...] مخفی نماند که در این زمان در میان حفاظ ملاحظه که می کنم
انجام
اعراب او به حرف می شود این جا به حرف شده است پس از این [...] معلوم می شود که آیا اضافه می شود

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
در کنز آورده است که در وضو پنج چیز فرض است در حق
انجام
آن خیر به دیگری بردش و وسواس کند تا از هر دو بماند

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
فهرست محاضر و روایات معتبره روایت لزوم حد بسبب قذف بزنا
انجام
ایضا انه یستوی بین الذکر و الانثی من المسلمین فی العطیه من ذلک المال و لا تسویه بینهما

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
فرض الوضوء غسل الوجه من الشعر الی الاذان و اسفل الذقن و یدیه و رجلیه مع مر فقیه
انجام
و رهن و نکاح و طلاق و عتا و ابراء و اقرار و قصاص

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
آغاز
اما متشبه محق بصوفیان متصوفه اند که بنهایات احوال صوفیان مطلع و مشتاق باشند و ببقایای تعلقات صفات
انجام
او ترا دوست میدارد گفت مر خدای را بندگان هستند که ایشانرا دوست میدارند

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
آغاز
این همه از پی هوا و هوس نروند اول چنین ندا کند که ای غافل امروز در بالای من با جامه های فاخره میگردی
انجام
ای برادر عقل اگر داری شنو/کین نصیحت نزد نااهلان مرو/خدمت پاکان صفای دل کند/با دعا بیچاره را شادش کند

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
الحمدلله علی ما انعم من المسائل ما لم نعلم و الصلوة و السلام علی نبیه الذی اخبرنا عن الوقائع
انجام
لمنازعته بی فانی ما لی و هذا الامر الجسیم و ما لی ارتکاب الامر العظیم و الله اعلم

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی رسوله محمد و آله اجمعین لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله ال الله
انجام
رایحته الجنه و ارزقنی من نعمها و لاترخنی من رایحته الفار روی شستن بگوید اللهم

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
الحمدلله رب العالمین حمد ثابت است مر الله تعالی را که صفت الله
انجام
صلاة یکساله متوفای مذکور این مبلغ را بشما دفع کردیم وکالة

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
توضیحات
بیاض شامل اشعاری از بیدل، شریف، طوسی، مشفقی، اهلی، عمر، صائب، فغانی، سیدا، غیاثی، صوفی، بیخودی، کمال، ناظم، حافظ، شوکت، قاسمی، فضولی، صورت ، اسیردیوانه، نوایی، املا، سعدی، جامی، محمدصادق، خواجو ،کلیم، ریاضی، قصاب، محی
آغاز
سبحان الله این چه جوهر لطایف مظهرست که روشن سوادان عالم معنی بیاض شعرش میخوانند
انجام
شهی فضولی ز روی رغبت سر طواف در تو دارد/بسان مرغی درین عزیمت ز بهر طوفت نمیرسد

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
بسم الله الکربم ذی الاعطاف حررت کذا صحیفه الاوقات صحائف وظایف حمد و سپاس که اعلم علما مدرسان
انجام
کومک و نهر خشمین مذکور است جنوبا پیوسته است بحریم نهر عام موضع مغان مذکور و همگی و تمامی دو خراس آدپرد دایر که

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
ذوا کالاستصناع او مثل اسلم کذاک تطهیر الاوانی الاحرم الاستصناع استفعال من الصناعة و هی
انجام
و هو کثرة الجماعة و الشارع حکم الصحة بهذا دون [...]زاهدی من نفسه و کذا فی شافعی من عینه

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
لامرءته بالزانیة فقالت زنیت بي لزم کلّ واحد منهماالحد لصاحبه. فإن قال لها یا ابنة الزانیة فقالت زنیت بک لزم کل واحد منهما الحد لأمّ المرءة المشتومة
انجام
و إذا شهد رجلان علی شهادة رجلین بأن شهد کل واحد منهما علی شهادة واحد لم یجز شهادتهم. فإن شهدا جمیعاً علی شهادة

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • داستان
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • داستان
آغاز
اما راويان اخبار و ناقلان آثار چنين روايت مي کنند که در ولايت موسيل را کسي بود و فيض الله نام پسري داشت صاحب جمال روزي همراهي چندي از جوانان
انجام
مردم آمده هر چند تجسس کردند پيدا نشد زن زرگر و کنيزان او فرياد کنان بدر سراي پادشاه آمدند

مؤلف
مجهول
رسالة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
الحمدلله فاتح ما انغلق من العلوم علی ید من اسامی عباده و فاتح ما ارتتق من الفهوم بما افاض من [...] و امداده و الصلوة و السلام علی سیدنا محمد الذی انزل علیه الکتاب
انجام
و بالغ فی ذلک و اعترضه [...] للاستوی فی اعتماده النصوص و قال ان النصوص لا یستدل لها ثم رجع فی رسالته تنازعنا بالنصوص التی فهمها علی خلاف ما فهمه الاصحاب و الله الموفق الصواب و لله الحمد و المنة

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
مجهول
رسالة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
مجهول
رسالة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
آغاز
الحمدلله و سلام علی عباده الذین اصطفی نسخة کتاب رسول الله صلی الله علیه و علی اله و سلم بین المهاجرین و الانصار مقدمة المدینة المشرفة
انجام
و في کل [...]خمس من الابل و في الموضحة خمس من الابل و ان الرجل یقتل بالمرأة و علی اهل الذهب الف دینار

مؤلف
مجهول
معراج المؤمنین
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
معراج المؤمنین
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
مجهول
موعظة ابن مسعود
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
موعظة ابن مسعود
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
ای بی جگر از تلخی عالم گله بگذار / [...] به حریفان تنگ حوصله بگذار / در چشمه سوزان نبود راه [...]
انجام
اولیا اول سپر ترکستان سلطان خواجه احمد [...] پشت کوهستان سلطان شاه ناصر خسرو [...]

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
توضیحات
رساله شامل اوراق پراکنده با موضوعات اخلاق و فقه مذاهب می باشد
آغاز
در خبر است که تکبیر اول که با امام دریابد بهتر از دنیا و انچه در دنیاست و در خبر است که دو چیز جمع نشود
انجام
و العمل الکثیر بلا احتیاج و [...] فرض من الفرایض بلا عذر و لو طری فواتد بدون اختیاره و تعمد الحدث

مؤلف
مجهول
نزهة الأبصار و ربیع الأخیار
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
نزهة الأبصار و ربیع الأخیار
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
مجهول
فواید خواجه عبدالشهید
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
فواید خواجه عبدالشهید
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (اخلاق)

مؤلف
مجهول
رسالة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رسالة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
آغاز
صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه و سلم تسلیما باب الطهارة قوله یربع الحدث المراد به صفة (؟) بالمحدث تمنعه من الصلاة و نحوها و تلک الحبة (؟) شرعا بلا تربع الا بالمطلق و حکمه المطلق قبل (؟) للغیر
انجام
عدم ما یتزوج به و هذا (؟) لان وجود الحرة لا یکفی فی تزویج الا منه الا بشر طین و لیس هو من شروطا الاباحة حتی یعطی علی الشرط بل هو منعیته لنکاح الا منه ازوجه الشرط فی ذلک (؟) لها اختار فیه الشیخ ابن غازی

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
آغاز
در رساله یعقوب چرخی قدس سره مذکور است که گفته اند مرشد قطب باید با خلیفه قطب و الا نه به هر حال که باشد دائماً به ذکر مشغول باشد
انجام
عاجز از محو کردن هر چه که پیش رفته است از کفر و طغیان و همچنین عاجز نیاید از محو کردن هر چه بعد از آن آید از گناه و عصیان

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول