اطلاعات پدیدآورنده

نام
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
تاریخ تولد
1188 هجری شمسی
تاریخ فوت
1250 هجری شمسی
اخوت
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
عنوان اصلی
اخوت
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت

مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
خلاصة التقویم
موضوع
 • علوم
 • فيزيك
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
عنوان اصلی
خلاصة التقویم
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • علوم
 • فيزيك

مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
تعلیم المکاتب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نامه ها - مکتوبات
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
عنوان اصلی
تعلیم المکاتب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • نامه ها - مکتوبات

مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
إلزام النواصب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مباحث خاص (موضوعات متفرقه)
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
عنوان اصلی
إلزام النواصب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مباحث خاص (موضوعات متفرقه)

مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
لب اللباب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • فلسفه (عمومی)
 • آثار کلی
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
عنوان اصلی
لب اللباب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • فلسفه (عمومی)
 • آثار کلی

مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
املای فارسی
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان فارسی
 • دستور
 • واج شناسی / فونولوژی (خط - املا)
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
عنوان اصلی
املای فارسی
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان فارسی
 • دستور
 • واج شناسی / فونولوژی (خط - املا)

مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
رجوم الشیاطین
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مذاهب کلامی
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
عنوان اصلی
رجوم الشیاطین
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مذاهب کلامی

مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
جامع الشرائع
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
عنوان اصلی
جامع الشرائع
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
طی الأرض
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مذاهب کلامی
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
عنوان اصلی
طی الأرض
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مذاهب کلامی

مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
رسالة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مذاهب کلامی
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
عنوان اصلی
رسالة
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مذاهب کلامی

مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
تذکرة فی النحو
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
عنوان اصلی
تذکرة فی النحو
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی

مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
إرشاد العوام
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مذاهب کلامی
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
عنوان اصلی
إرشاد العوام
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مذاهب کلامی

مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
هدایة العوام
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
عنوان اصلی
هدایة العوام
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
فصل الخطاب صغیر
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
عنوان اصلی
فصل الخطاب صغیر
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث

مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فرق اسلامی
 • فرق شیعه
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
مؤلف
کاظم بن قاسم الحسیني الرشتي الجیلاني الحائري
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فرق اسلامی
 • فرق شیعه
آغاز
هذا کتاب نثر اللالی من کلام امیر المومنین علی بن ابی طالب صلی الله علیه و آله علی ترتیب الحروف
انجام
بانچه دانست دیگر دربارها دنیا [...] که خداوند او را ...

مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
مؤلف
کاظم بن قاسم الحسیني الرشتي الجیلاني الحائري
الفصول
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مذاهب کلامی
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
عنوان اصلی
الفصول
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مذاهب کلامی

مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
تاریخ نگارش
29 آذر 1231 هجری شمسی
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
تاریخ نگارش
 • 29 آذر 1231 هجری شمسی
 • 9 ربيع الاول 1269 الهجریة القمریة
 • December 20, 1852 A.D.

مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
تاریخ نگارش
16 خرداد 1223 هجری شمسی
عنوان اصلی
رساله
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
تاریخ نگارش
 • 16 خرداد 1223 هجری شمسی
 • 20 جمادى الاولى 1260 الهجریة القمریة
 • June 6, 1844 A.D.
آغاز
اعلم یا اخی و قره عینی ان الظاهر وعا الباطن و کل وعاء
انجام
و شوال الاوله و ذی القعده الثانیه و ذی الحجه الرابعه بلا تخلف هذه قاعده کله حاسب بحده

مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
الجسد و الجسدین
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مباحث خاص (مهدویت)
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
تاریخ نگارش
31 شهریور 1231 هجری شمسی
عنوان اصلی
الجسد و الجسدین
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مباحث خاص (مهدویت)
تاریخ نگارش
 • 31 شهریور 1231 هجری شمسی
 • 8 ذو الحجة 1268 الهجریة القمریة
 • September 22, 1852 A.D.

مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
تطبیق
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مباحث خاص (الهیات - توحید)
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
تاریخ نگارش
29 اسفند 1226 هجری شمسی
عنوان اصلی
تطبیق
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مباحث خاص (الهیات - توحید)
تاریخ نگارش
 • 29 اسفند 1226 هجری شمسی
 • 14 ربيع الثاني 1264 الهجریة القمریة
 • March 19, 1848 A.D.

مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
الفطرة السلیمة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مباحث خاص (موضوعات متفرقه)
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
عنوان اصلی
الفطرة السلیمة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مباحث خاص (موضوعات متفرقه)

مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
قصر و اتمام
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
تاریخ نگارش
20 مهر 1219 هجری شمسی
عنوان اصلی
قصر و اتمام
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
تاریخ نگارش
 • 20 مهر 1219 هجری شمسی
 • 16 شعبان 1256 الهجریة القمریة
 • October 12, 1840 A.D.

مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
اجوبة مسائل عزیزخان
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مذاهب کلامی
پاسخ
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
پرسش
عزیزخان
عنوان اصلی
اجوبة مسائل عزیزخان
عنوان فرعی کتاب
رؤیا
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مذاهب کلامی

پاسخ
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
پرسش
عزیزخان
شرح حدیث «انزل القرآن علی سبعة احرف»
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • احادیث خاص - شروح
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
عنوان اصلی
شرح حدیث «انزل القرآن علی سبعة احرف»
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • احادیث خاص - شروح

مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
الفوائد السبع
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مباحث خاص (الهیات - توحید)
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
تاریخ نگارش
دی 1210 هجری شمسی
عنوان اصلی
الفوائد السبع
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مباحث خاص (الهیات - توحید)
تاریخ نگارش
 • دی 1210 هجری شمسی
 • شعبان 1247 الهجریة القمریة
 • January, 1832 A.D.

مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
اجازة لعلی بن حسن البحراني
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • علم الحدیث (اصول الحدیث: روایت، درایت)
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
تاریخ نگارش
آبان 1241 هجری شمسی
عنوان اصلی
اجازة لعلی بن حسن البحراني
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • علم الحدیث (اصول الحدیث: روایت، درایت)
تاریخ نگارش
 • آبان 1241 هجری شمسی
 • جمادى الاولى 1279 الهجریة القمریة
 • October 1862 A.D.

مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
اجازة لمحمدجعفر بن محمدتقی البرغاني
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • علم الحدیث (اصول الحدیث: روایت، درایت)
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
تاریخ نگارش
اردیبهشت 1237 هجری شمسی
عنوان اصلی
اجازة لمحمدجعفر بن محمدتقی البرغاني
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • علم الحدیث (اصول الحدیث: روایت، درایت)
تاریخ نگارش
 • اردیبهشت 1237 هجری شمسی
 • شوال 1274 الهجریة القمریة
 • May 1858 A.D.

مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
أجوبة مسائل عبدالکریم کوه بناني
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مذاهب کلامی
پاسخ
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
پرسش
عبدالکریم کوه بنانی
عنوان اصلی
أجوبة مسائل عبدالکریم کوه بناني
عنوان فرعی کتاب
رسالة الصومیة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مذاهب کلامی

پاسخ
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
پرسش
عبدالکریم کوه بنانی
العدد في رمضان
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
عنوان اصلی
العدد في رمضان
عنوان فرعی کتاب
رساله در تحقیق عده رمضان
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
شش فصل
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مباحث خاص (امامت)
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
تاریخ نگارش
21 خرداد 1226 هجری شمسی
عنوان اصلی
شش فصل
عنوان فرعی کتاب
رفع شبهات اهل کربلا | رساله در جواب شبهات
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مباحث خاص (امامت)
تاریخ نگارش
 • 21 خرداد 1226 هجری شمسی
 • 27 جمادى الثانية 1263 الهجریة القمریة
 • June 11, 1847 A.D.

مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
جواب مسائل عبدالخالق الیزدی
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مباحث خاص (موضوعات متفرقه)
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
عنوان اصلی
جواب مسائل عبدالخالق الیزدی
عنوان فرعی کتاب
نامه
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مباحث خاص (موضوعات متفرقه)

مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
عیون التجارب
موضوع
 • پزشكي
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
عنوان اصلی
عیون التجارب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • پزشكي

مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
هدایة الصبیان
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مذاهب کلامی
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
عنوان اصلی
هدایة الصبیان
عنوان فرعی کتاب
هدایة الاطفال
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مذاهب کلامی

مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
نصرة الدین
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مباحث خاص (نبوت)
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
عنوان اصلی
نصرة الدین
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مباحث خاص (نبوت)

مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مذاهب کلامی
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
تاریخ نگارش
1233
عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مذاهب کلامی
تاریخ نگارش
 • 1233
 • 1271
 • 1855

مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
چهار فصل
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مذاهب کلامی
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
تاریخ نگارش
بهمن ماه 1228
عنوان اصلی
چهار فصل
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مذاهب کلامی
تاریخ نگارش
 • بهمن ماه 1228
 • ربيع الاول 1266
 • January 1850

مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
شرح دعاء السحر
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
تاریخ نگارش
دوم دی ماه 1238
عنوان اصلی
شرح دعاء السحر
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
تاریخ نگارش
 • دوم دی ماه 1238
 • التاسع و العشرون من جمادى الاولى 1276
 • December 23rd, 1859

مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
أجوبة مسائل محمدالجواد القزویني
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مباحث خاص (الهیات - توحید)
پاسخ
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
پرسش
محمدجواد بن محمدطاهر القزویني
عنوان اصلی
أجوبة مسائل محمدالجواد القزویني
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مباحث خاص (الهیات - توحید)

پاسخ
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
پرسش
محمدجواد بن محمدطاهر القزویني
اجوبة مسائل محمدعلی الرشتي
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
پاسخ
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
پرسش
حبیب الله بن محمدعلي بن إسماعیل بن جهانگیر الگیلاني الرشتي
تاریخ نگارش
1283 هجری شمسی
عنوان اصلی
اجوبة مسائل محمدعلی الرشتي
عنوان فرعی کتاب
رساله علل اربعه
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
تاریخ نگارش
 • 1283 هجری شمسی
 • 1323 الهجریة القمریة
 • 1905 A.D.

پاسخ
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
پرسش
حبیب الله بن محمدعلي بن إسماعیل بن جهانگیر الگیلاني الرشتي
قصیدة بدیعة
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
عنوان اصلی
قصیدة بدیعة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر

مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني