اطلاعات پدیدآورنده

نام
محمدشیرین بن عادل بن یوسف التبریزي، شمس الدین مغربي
تاریخ تولد
727 هجری شمسی
تاریخ فوت
785 هجری شمسی
دیوان
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
محمدشیرین بن عادل بن یوسف التبریزي، شمس الدین مغربي
عنوان اصلی
دیوان
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر

مؤلف
محمدشیرین بن عادل بن یوسف التبریزي، شمس الدین مغربي
جام جهان نما
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
محمدشیرین بن عادل بن یوسف التبریزي، شمس الدین مغربي
عنوان اصلی
جام جهان نما
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)

مؤلف
محمدشیرین بن عادل بن یوسف التبریزي، شمس الدین مغربي