اطلاعات پدیدآورنده

نام
یحیی بن عدي بن حمید بن زکریا، أبوزکریا ابن عدي
تاریخ تولد
272 هجری شمسی
تاریخ فوت
354 هجری شمسی
الکل و الأجزاء
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • فلسفه (عمومی)
 • فلسفه اسلامی
 • عصر صاحبنظران، قرنهای 4-6
مؤلف
یحیی بن عدي بن حمید بن زکریا، أبوزکریا ابن عدي
عنوان اصلی
الکل و الأجزاء
عنوان فرعی کتاب
الکل و الجزء
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • فلسفه (عمومی)
 • فلسفه اسلامی
 • عصر صاحبنظران، قرنهای 4-6

مؤلف
یحیی بن عدي بن حمید بن زکریا، أبوزکریا ابن عدي
تفسیر الألف الصغری
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • فلسفه (عمومی)
 • فلسفه اسلامی
 • عصر صاحبنظران، قرنهای 4-6
مؤلف
یحیی بن عدي بن حمید بن زکریا، أبوزکریا ابن عدي
عنوان اصلی
تفسیر الألف الصغری
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • فلسفه (عمومی)
 • فلسفه اسلامی
 • عصر صاحبنظران، قرنهای 4-6
توضیحات
شرح مقاله نخست از کتاب ارسطو است. این مقاله را مطاطاقوسیفا و یا مطابوسیقا خوانده اند.

مؤلف
یحیی بن عدي بن حمید بن زکریا، أبوزکریا ابن عدي
الموجودات
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • فلسفه (عمومی)
 • فلسفه اسلامی
 • عصر صاحبنظران، قرنهای 4-6
مؤلف
یحیی بن عدي بن حمید بن زکریا، أبوزکریا ابن عدي
عنوان اصلی
الموجودات
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • فلسفه (عمومی)
 • فلسفه اسلامی
 • عصر صاحبنظران، قرنهای 4-6

مؤلف
یحیی بن عدي بن حمید بن زکریا، أبوزکریا ابن عدي
تهذیب الأخلاق
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اخلاق
 • اخلاق فردی - شخصیت - فضیلت
مؤلف
یحیی بن عدي بن حمید بن زکریا، أبوزکریا ابن عدي
عنوان اصلی
تهذیب الأخلاق
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اخلاق
 • اخلاق فردی - شخصیت - فضیلت

مؤلف
یحیی بن عدي بن حمید بن زکریا، أبوزکریا ابن عدي